svinde ind, skrumpe sammen., dwt. fk pennyweight (1,555 gram)., dye vb farve; tage mod farve; sb farve, farvestof; [dyed in the wool, dyed in grain] gennemfarvet; vaskeægte; (fig) fuldblods, ærke-; [a scoundrel of the deepest dye] en ærkeslyngel., dyer sb farver., dyer's greenweed (bot) farvevisse., dyer's mignonette, dyer's rocket (bot) farvereseda., dyestuff farvestof., dyeworks farveri., dying adj døende; døds-; sidste, på dødslejet udtalt ( fx one's dying words); sb død; [be dying for] T længes efter, være (helt) syg efter; [be dying to] T være syg efter at., dying bed dødsleje., dying day dødsdag., dyke se dike., dyn fk dynamics., dynamic sb drivkraft; adj dynamisk., dynamics sb dynamik., dynamite sb dynamit; (fig) sprængstof ( fx political dynamite); vb sprænge med dynamit., dynamiter sb dynamitattentatmand., dynamo sb dynamo., dynamometer sb dynamometer., dynasty sb dynasti., dyne sb dyn (fysisk måleenhed)., dysenteric adj (med.) dysenterisk., dysentery sb dysenteri., dyslexia sb dysleksi, (medfødt) ordblindhed., dyslexic adj, sb ordblind., dyspepsia sb (med.) dyspepsi, fordøjelsesvanskeligheder., dyspeptic adj dyspeptisk; sb dyspeptiker., dyspnoea sb (med.) åndenød., dystrophy sb (med.) dystrofi; [muscular dystrophy] muskelsvind., E fk east, eastern., each pron hver, hver især, hver enkelt (af et antal); [each for all and all for each] ‚n for alle og alle for ‚n; [they cost 6 p. each] de koster 6 pence stykket; [each other] hinanden, hverandre; [each way] se I. way., eager adj ivrig, begærlig (for efter; to efter at); spændt ( fx expectation); [eager to] (også) opsat på at., eager beaver T morakker., eagerness sb iver, begærlighed., eagle sb (zo) ørn; (amerikansk mønt =) 10 dollars; (i golf) to under par., eagle eye skarpt blik, falkeblik; [keep an eagle eye on] holde skarpt øje med., eagle-eyed adj som har falkeblik, skarpsynet., eagle owl (zo) den store hornugle., eaglet sb ung ørn., eagre sb tidevandsbølge, flodbølge, springflod., E. & O.E. fk errors and omissions excepted., I. ear sb øre; (mus.) gehør; (på krukke) hank; [be all ears] være lutter øre; [were your ears burning last night?] ringede det ikke for dine ører i går aftes? [I had his ear] jeg fandt et villigt øre hos ham; han lyttede gerne til mig; [have (el. keep) one's ear to the ground] (svarer til) have fingeren på pulsen; have antennerne ud; [give ear to] høre på, høre efter; [I would give my ears to know] jeg ville give hvad det skulle være for at få det at vide; [ forb med præp] [bring a storm about one's ears] rejse en storm af kritik; [go in at one ear and out at the other] gå ind ad det ene øre og ud af det andet; [play by ear] se I. play; [set by the ears] bringe i totterne på hinanden; [have an ear for music] have gehør (el. musikalsk sans); [a word in sby's ear] et ord i fortrolighed; [his words fell on deaf ears] han talte for døve øren; [over head and ears, up to the ears] til op over begge ører., II. ear sb aks; kolbe (på majsplante); vb sætte aks., earache ørepine., eardrum trommehinde., eared adj med øre(r); (bot) med aks; [eared seal] øresæl., earflap sb øreklap., earing sb (mar) nokbindsel, nokbændsel., earl sb jarl; engelsk adelsmand med rang under marquess og over viscount., earldom sb en earl's rang, titel eller gods., earlobe sb øreflip., early adj tidlig; tidligt på den ( fx you are early today); for tidlig; tidligt moden, tidlig ( fx fruit); snarlig ( fx he asked for an early meeting); første, indledende ( fx the early chapters of a book); adv tidligt; for tidligt; [as early as May] allerede i maj; [the early boat] morgendamperen; [the early church] oldkirken; [at your earliest convenience] snarest belejligt; [at an early date] i nær fremtid; [his early days] = his early life; [it is early days yet] det er endnu for tidligt; der er tid nok endnu; [his early dream] hans ungdomsdrøm; [have early habits, keep early hours] gå tidligt i seng og stå tidligt op; [early in May, in early May] i begyndelsen af maj; [his early life (el. days)] hans ungdom., early bird en der kommer tidligt; morgenmand; [the early bird catches the worm] (omtr) morgenstund har guld i mund., early closing day dag i ugen hvor forretninger etc lukker tidligt., Early English tidlig engelsk spidsbuestil (gotik)., early leaver elev der ikke fuldfører., early riser morgenmand., early warning system radarvarslingssystem., earmark sb mærke (hak) i øret (på får); kendetegn; æseløre (i bog); vb mærke øret på; øremærke; (fig) bestemme, sætte til side, afsætte, hensætte., earmuffs sb pl øreklapper., earn vb tjene, fortjene, erhverve; opnå, vinde ( fx fame); skaffe ( fx it earned him the nickname of "Fatty")., earned income indtægt ved arbejde., I. earnest adj alvorlig; ivrig, indtrængende; sb alvor; [in earnest] for alvor; [are you in earnest?] er det dit alvor? [in good (el. dead) earnest] i (el. for) ramme alvor., II. earnest sb penge på hånden; pant, bevis ( fx as an earnest of his good intentions); forsmag ( fx an earnest of future favours)., earnest money penge på hånden., earnestness sb alvor, alvorlighed., earning capacity indtjeningsevne., earnings sb pl fortjeneste, indtægt., earphone hovedtelefon (til radio)., earpick øreske., earreach hørevidde., earring ørering., earshot hørevidde., earstud ørestikke., I. earth sb jord; jordklode, jorden; land; jordart; (elekt) jordforbindelse; (rævs, grævlings) hule, hi; [it is not the earth] T det er ikke alverden; se også II. cost; [move heaven and earth] sætte himmel og jord i bevægelse; [how (, what, where) on earth?] hvordan (, hvad, hvor) i al verden? [feel like nothing on earth] T have det elendigt; [look like nothing on earth] T se herrens ud; [come back (el. down) to earth] (fig) komme ned på jorden igen; [down to earth] jordbunden, nøgtern; [take earth, go (el. run) to earth] smutte ind i sin hule; [run to earth] (med objekt) drive (fx en ræv) ind i dens hule; (fig) opspore; få endelig opklaret., II. earth vb dække med jord; hyppe; drive (fx en ræv) ind i dens hule; (elekt) jordforbinde, jorde; (uden objekt, fx om ræv) søge ind i sin hule., earth closet tørkloset., earthen adj jord-; ler-., earthenware sb lervarer; pottemagerarbejde., earth lead jordledning., earthling sb jordboer; verdensbarn., earthly adj jordisk; optænkelig; [of no earthly use] til ingen verdens nytte; [not an earthly] S ikke gnist af chance., earthly-minded verdsligsindet., earthnut jordnød., earthquake jordskælv., earth star (bot) stjernebold., earthward med retning mod jorden., earthwork jordvold; jordarbejde., earthworm regnorm., earthy adj jordagtig; jordisk; jordbunden, materialistisk; grov., ear trumpet hørerør., earwax ørevoks., earwig sb (zo) ørentvist; vb tude (‚n) ørerne fulde., I. ease sb velvære, ro; bekvemmelighed, behagelighed, magelighed; lethed; (mht væsen) tvangfrihed, utvungenhed, ugenerthed; (mht smerte) lettelse, lindring; (mht tvang) lettelse, lempelse; (om tøj) rummelighed, vidde; [at ease] i ro (og mag), bekvemt; (mil.) rør; [be at ease] befinde sig vel, være utvungen, føle sig som hjemme; [ill at ease] ilde til mode; [live at ease] leve under gode økonomiske forhold; [march at ease] (mil.) marchere i rørmarch; [put at ease] berolige; [stand at ease] (mil.) stå rør, stå i rørstilling; [a life of ease] en ubekymret tilværelse; [take one's ease] gøre sig det mageligt; [with ease] med lethed, ubesværet., II. ease vb lindre ( fx the pain); lette ( fx one's mind, the situation); befri; løsne, slappe; lempe, manøvrere ( fx ease the piano into place); lade gå med sagte fart; (mar) fire på; slække; [ease the helm!] (mar) let på roret! [ease down] slappe (af); sagtne (farten); [ease off] (mar) fire (på reb, sejl); skubbe (båd) fra land; (uden objekt) fjerne sig; mindskes, tage af; T slappe af; [ease off the sheets] (mar) fire på skøderne; [ease up on] spare på., easel sb staffeli., easement sb (jur) servitut., easily adv med lethed, let, sagtens; langt ( fx he is easily the strongest of the boys); [easily learned (, repaired etc)] let (el. nem) at lære (, reparere etc)., easiness sb ro; behagelighed (etc, cf easy)., east, East sb øst; østlig del; the East østlandene; Østen, Østerland, orienten; (am) øststaterne; adj østlig, øst-; adv mod øst, østpå; vb bevæge sig mod øst; [east by north] øst til nord; [to the east of] øst for., eastbound adj østgående, mod øst., East End: [the East End] (den østlige (fattigere) del af London)., I. easter sb østenstorm., II. Easter påske., Easter Day påskedag., Easter Eve påskelørdag., easterly adj østlig; sb østenvind., Easter Monday anden påskedag., eastern adj mod øst, østre, fra øst; østerlandsk; sb østerlænding; [the Eastern Church] den græsk-katolske kirke., easterner sb (am) person fra øststaterne., Easter Sunday påskedag., East Indies: [the East Indies] Ostindien., easting sb (mar) sejlads mod øst; forandret østlig længde; [run her easting down] (om skib) sejle østpå., eastward adv mod øst, østpå., easy adj rolig; behagelig; magelig, bekvem; veltilpas; let, nem ( fx task); (om væsen) fri, utvungen, naturlig ( fx manner); medgørlig; (neds) løs, slap ( fx morals); (merk: om varer) ikke meget efterspurgt; [easy circumstances] gode kår; [easy does it! go easy!] tag det roligt! små slag! [go easy on] T spare på, holde igen på; ikke være for hård ved; [honours (are) easy] (i bridge) honnørerne er fordelte; [easy majority] stort flertal; [easy money] let tjente penge; [the money market is easier] pengemarkedet er mindre stramt; [over easy] (om spejlæg) vendt; [be in Easy Street] være velstillet, 'ligge lunt i svinget'; [take it easy] tage den med ro; [take life easy] tage sig livet let; [on easy terms] på moderate (el. lempelige) betingelser; [of easy virtue] letlevende., easychair lænestol., easy-going adj sorgløs, magelig, medgørlig; som tager sig tingene let., easy over (om spejlæg) vendt., I. eat vb (eat el. ate, eaten) spise; æde; (vulg) slikke af; [eat away] fortære; [eat into] æde sig ind i, tære på, gøre indhug i; [eat one's head off] æde sig en pukkel til, ikke gøre gavn for føden; [eat his head off] S bide ad ham, skælde ham ud; [eat one's heart out] ruge over sine sorger, græmme sig, lide i stilhed; [don't eat me!] æd mig ikke! godt ord igen! [the meat eats well] kødet smager godt; [what's eating you?] (am) hvad går der af dig? [eat one's words] tage sine ord i sig igen., II. eat præt af eat., eatable adj spiselig; eatables sb pl madvarer., eaten pp af eat., eater sb spiseæble; [be a slow eater] spise langsomt., eating sb mad, spisen; adj fortærende, nagende., eats sb pl S mad., eau-de-Cologne sb eau de Cologne., eau-de-vie sb cognac., eaves sb pl tagskæg; [dripping from the eaves] tagdryp., eavesdrop vb lytte, lure., eavesdropper sb lurer., ebb sb ebbe; (fig) dalen, nedgang; vb ebbe; (fig) synke; aftage, gå tilbage, svinde ( fx ebbing strength); [our party was at a low ebb] vort parti var i stærk tilbagegang, det så sørgeligt ud for vort parti; [ebb away] ebbe ud., ebb tide sb ebbe., ebonite sb ebonit., ebony sb ibenholt; adj sort som ibenholt., ebullience sb overgivenhed, strålende humør., ebullient adj sprudlende, overgiven, i strålende humør., ebullition sb (kem) kogning, opkogning; (fig) opbrusen; udbrud., E.C. fk East Central (London postal district)., eccentric adj excentrisk; overspændt, besynderlig, sær; sb excentrisk skive; excentrisk person, særling., eccentricity sb excentricitet, særhed., Ecclesiastes Prædikerens bog., ecclesiastic sb (en) gejstlig, præst., ecclesiastical adj gejstlig, kirke- ( fx history)., echelon sb (mil.) echelon (trinvis forskudt opstilling; afdeling); formation, led; (fig) trin, grad ( fx the higher echelons)., echidna sb (zo) myrepindsvin., echo sb (pl echoes) genlyd, ekko; (fig også) efterklang; vb genlyde; give genlyd; kaste tilbage (om lyd); gentage, sige efter; [to the echo] så det giver genlyd., echo chamber ekkorum., echoic adj lydmalende., echo sounder ekkolod., echo sounding ekkolodning., eclair sb lille flødekage., eclectic adj eklektisk, udvælgende, udsøgende; sb eklektiker., eclecticism sb eklekticisme., eclipse sb formørkelse; fordunkling; vb formørke; fordunkle, overgå, overstråle., ecliptic sb ekliptika (jordens bane om solen)., eclogue sb hyrdedigt., ecocide sb (generel) ødelæggelse af miljøet., ecological sb økologisk, miljømæssig., ecologist sb økolog., ecology sb økologi., economic adj økonomisk, erhvervs- ( fx economic crisis erhvervskrise); [economic planning] planøkonomi; [economic plant] nytteplante; [economic refugee] bekvemmelighedsflygtning., economical adj økonomisk, sparsommelig (of med)., economics sb økonomi, nationaløkonomi., economist økonom., economize vb økonomisere, være sparsommelig; [economize on] (også) holde hus med., economy sb økonomi; sparsommelighed; besparelse; [economies of scale] stordriftfordele., econut sb S miljøfanatiker., ecstasy sb henrykkelse, begejstring, ekstase; [be in ecstasies] være vildt begejstret (over for); være i den syvende himmel; [go into ecstasies over] falde i henrykkelse over, blive vildt begejstret for., ecstatic adj ekstatisk, henrykt, henreven; som hensætter en i ekstase., ECT, E.C.T. fk electroconvulsive treatment elektrochokbehandling, elektrostimulation., ECU fk European Currency Unit., ecumenic(al) adj almindelig, økumenisk., eczema sb (med.) eksem., eczematous adj eksematøs., ed. fk edited; edition; editor., edacious adj grådig., eddy sb hvirvel, malstrøm; vb hvirvle rundt., edelweiss sb (bot) edelweiss., edema sb (med.) ødem, væskeansamling., edematous adj ødematøs., Eden Eden, paradis., edentate adj tandløs; (zo) som hører til gumlerne., edentates sb pl (zo) gumlere., I. edge sb æg (på kniv etc)