pippe., cheer sb 1. bifaldsråb, hurra; 2. opmuntring; 3. sindsstemning, humør; munterhed; 4. mad og drikke ( fx good cheer); vb 5. opmuntre; heppe op; råbe hurra (for); [cheer on] opmuntre, tilskynde ved tilråb, heppe op; [cheer up] fatte mod; opmuntre; heppe op; [cheer up!] op med humøret!, cheerful adj glad, munter, fornøjet; lys, venlig; cheerfully adv muntert (etc); med glæde, glædelig; med godt humør ( fx bear a defeat cheerfully)., cheering sb hurraråb., cheerio interj T farvel (med dig); skål!, cheerleader (am) leder af heppekor (ved sportskampe etc); hepper., cheerless adj trist, uhyggelig, trøstesløs., cheers interj skål! farvel, hej; tak., cheery adj munter., cheese sb ost; [the big cheese] bossen; vb [cheese it] S hold op! se også cheesed., cheeseburger bøfsandwich med ost., cheesecake pin-up billede., cheesecloth ostelærred., cheesed (-off) adj S utilfreds, gal i hovedet., cheesemonger sb ostehandler., cheeseparing sb osteskorpe; gerrighed, karrighed; adj gerrig., cheese spread smøreost., cheese straw ostestang; ostepind., cheetah sb (zo) gepard., chef sb køkkenchef., Chelsea (del af London)., chemical adj kemisk; sb kemikalie., chemise sb chemise, særk., chemisette sb chemisette, underbluse, underliv., chemist sb kemiker; apoteker; [chemist's shop] apotek., chemistry sb kemi., cheque sb check, anvisning., chequebook checkhæfte; [chequebook journalism] sensationsjournalistik der skaffer nyheder ved betaling., chequer vb gøre ternet; (fig) gøre afvekslende; sb ternet mønster; [chequered] ternet, (fig) broget, afvekslende; [a chequered career] en omtumlet tilværelse., cherish vb værne om ( fx old traditions); passe og pleje, opføde; bære på hænder; elske, sætte højt ( fx a few books (, friends)); nære ( fx hopes, hatred)., cheroot sb cerut., cherry sb kirsebær; kirsebærtræ; (am også) mødom; adj kirsebærrød; [make (el. have) two bites at the cherry] (ville) prøve en gang til; gøre et nyt forsøg; få en chance til., cherry brandy kirsebærlikør., cherub sb (pl cherubim) kerub, engel, basunengel; (pl cherubs) englebarn., chervil sb (bot) hulsvøb, kørvel., Cheshire: [grin like a Cheshire cat] (omtr =) grine som en flækket træsko., chess sb skak; broplanke i pontonbro; [a game of chess] et parti skak., chessboard skakbræt., chessman skakbrik., chest sb kiste; kasse; (anat) bryst(kasse); [get it off one's chest] lette sit hjerte; [chest of drawers] kommode, dragkiste., chesterfield sb chesterfieldsofa; lang overfrakke., chestfoundered adj (omtr) bovlam., chestfoundering sb (omtr) bovlamhed., chest note brysttone., chestnut sb 1. (bot) kastanie, kastanietræ; 2. kastaniebrunt; 3. kastaniebrun hest, fuks; 4. T gammel vittighed; [pull the chestnuts out of the fire for sby] rage kastanierne ud af ilden for en., cheval-de-frise sb (mil.) spansk rytter (pigtrådskors)., cheval glass toiletspejl, drejespejl., cheviot sb (klæde:) cheviot., chevron sb sparre, (mil.) vinkel., chevrotain sb (zo) dværghjort., chevy vb jage, genne, jage med; (am T) Chevrolet (bil)., chew vb tygge; tygge på, gumle på; (tobak) skrå; [chew the cud] tygge drøv; [chew on] (også fig) tygge på; [chew out] S give en skideballe; [chew over] (fig) tygge på; gennemdrøfte; [chew up] sønderdele; ødelægge; [bite off more than one can chew] tage munden for fuld, slå større brød op end man kan bage; se også fat, rag., chewed(-off) adj S udmattet; slået; arrig., chewing gum tyggegummi., chiaroscuro sb clair-obscur., chic adj chik, fiks; sb chik., chicane sb kneb; sofisteri, lovtrækkeri; (i kortspil) chikane; (på væddeløbsbane:) sving, forhindring; vb bruge kneb., chicanery = chicane sb., chicano sb amerikaner af mexicansk oprindelse., chichi adj T overpyntet, oversmart., chick sb kylling; rolling; S pigebarn, dame, tøs., chickadee sb (zo) (am) (fyrre)mejse., chicken sb kylling; høne; S tøsedreng, kujon, bangebuks; [feed the chickens] give hønsene; [count one's chickens before they are hatched] sælge skindet, før bjørnen er skudt; [she's no (spring) chicken] hun er ikke nogen årsunge; vb [chicken out] T få kolde fødder., chickenfeed sb kyllingefoder; S ubetydelighed, småpenge, pebernødder., chickenhearted adj forsagt, bange, fej., chicken pox sb skoldkopper., chicken run sb hønsegård., chickling sb lille kylling; (bot) agerfladbælg., chickweed sb (bot) fuglegræs; hønsetarm; skovstjerne., chicory sb cikorie; julesalat., chide vb (chid, chid(den)) irettesætte, skænde (på)., chief adj først, fornemst, vigtigst, højest, øverst; hoved-, over-; sb høvding, anfører, overhoved, leder, chef; [in chief] øverst, første-; (først og) især; [his chief competitor] hans nærmeste konkurrent; [Chief Constable] politimester, politidirektør; [Chief Executive] regeringsleder; (am) præsident; [chief inspector] (omtr) politiassistent, kriminalassistent (af 1. grad); [Chief Scout] spejderchef., chiefly adv først og fremmest, hovedsagelig., chieftain sb høvding., chiffchaff sb (zo) gransanger., chiffon sb chiffon (et stof)., chigger sb (zo) augustmide; se også chigoe., chignon sb nakkeknude, opsat nakkehår., chigoe sb (zo) sandloppe; se også chigger., chilblain sb frostknude, frost (i fingrene, tæerne etc)., child sb (pl children) barn; (fig) produkt ( fx a child of his imagination); [this child] jeg, mig, 'far her' ( fx not this child); [with child] frugtsommelig., childbearing barnefødsel; [of childbearing age] i den fødedygtige alder., childbed barselseng., childbirth fødsel., childe sb (poet) junker., Childermas (d. 28. december)., childhood sb barndom; [be in one's second childhood] gå i barndom., childish adj barnlig; barnagtig., childless adj barnløs., childlike adj barnlig., childminder sb dagplejemor., childproof adj børnesikker, pillesikker., children sb pl børn; [children's disease] børnesygdom., child's play (fig) børneleg, legeværk., child welfare børneforsorg., child welfare centre børneplejestation., Chile Chile; [Chile saltpetre] chilesalpeter., Chilean sb chilener; adj chilensk., chill adj kold; kølig; nedslående; sb kulde; kølighed; kuldegysen; forkølelse; nedslående indflydelse; vb gøre kold, få til at fryse; isne; afkøle; (tekn) hærde; (fig) nedslå, nedstemme; (uden objekt) blive kold; [take the chill off] kuldslå, temperere; [cast (el. throw) a chill over (el. upon)] nedstemme., chill casting kokilstøbning., chilli: [chilli pepper] chili (art peber)., chilly adj kølig, kold., Chiltern Hundreds: [accept (el. apply for) the Chiltern Hundreds] opgive sit sæde i underhuset., I. chime sb klokkespil; klang; harmoni; chimes pl klokkespil; [in chime] i harmoni., II. chime vb stemme sammen; harmonere (with med); ringe (som et klokkespil); ringe med (klokkespil); [chime in] falde ind (i en samtale); give sin tilslutning; stemme i med; [chime in with] stemme med, harmonere med ( fx his plans chime in with mine)., chimera sb kimære, hjernespind., chimerical adj kimærisk, uvirkelig, indbildt, fantastisk., chimney sb skorsten; lampeglas; krater, klipperevne., chimneypiece kamingesims, kaminhylde., chimney pot skorstenspibe; skorstensrør; T høj hat., chimney stack gruppe af skorstenspiber; fabriksskorsten., chimney sweep skorstensfejer., chimp = chimpanzee., chimpanzee sb chimpanse., chin sb hage; vb få hagen op til, hæve sig op til (i armene); T snakke, småpludre; [keep your chin up] op med humøret; [take it on the chin] T tage det som en mand., I. China Kina., II. china sb porcelæn; S makker., china clay kaolin., china eye porcelænsøje., china ink tusch., Chinaman (neds) kineser., Chinatown kineserkvarter., chinch sb (zo) væggelus., chinchilla sb (zo) chinchilla; haremus., chin-chin interj T skål., chin-deep adj til hagen (i vand etc); [be in chin-deep] (også) være ved at drukne i arbejde., chine sb rygben (på dyr); kam; højderyg, bakkekam; (især ved Bournemouth) kløft., Chinee sb S kineser., Chinese sb (pl Chinese) kineser; sb, adj kinesisk; [Chinese lantern] kinesisk lygte; [Chinese white] zinkhvidt., I. chink sb sprække; [I found the chink in his armour] (fig) jeg fandt hans svage punkt., II. chink vb klirre; klirre med; sb klirren; penge., III. Chink sb S (neds) kineser., chin music (am) snak, sludder., chinstrap hagerem., chintz sb sirts (et bomuldsstof)., chinwag S sb sludder, passiar; vb sludre, snakke., I. chip sb flis, splint, spån; skår ( fx a glass with a chip in its rim), hak; (i (kort)spil) jeton; (i elektronik) chip; chips pl pommes frites; (am) franske kartofler; [when the chips are down] når det kommer til stykket; [he is a chip off the old block] han er faderen op ad dage; [have a chip on one's shoulder] hele tiden være på vagt (fordi man føler sig miskendt), lide af et mindreværdskompleks; [cash (el. pass) in one's chips] S tage billetten, dø., II. chip vb snitte, hugge (af); slå en flis af, lave skår i; blive skåret, gå i stykker; skalle af; S drille (about med); [chip in] bidrage; blande sig i samtalen; (am) skyde sammen, slå sig sammen (om) ( fx chip in to buy a bottle of whisky)., chipbasket spånkurv., chipboard spånplade., chipmunk sb (zo) (am) jordegern., chipped beef (am) tynde skiver røget tørret oksekød., Chippendale (en møbelstil)., chipper vb kvidre; adj (am T) glad, munter, kvik, kry; [chipper up] (am T) kvikke op., chippy adj hakket, skåret; utilpas, sløj, med tømmermænd; tør, kedelig; sb T fish-and-chip forretning; S (gade)pige., chips sb pl se I. chip., chiromancer sb kiromant., chiromancy sb kiromanti, kunsten at spå i hånden., chiropodist sb fodplejer., chiropractic sb kiropraktik., chiropractor sb kiropraktor., chirp vb kvidre, pippe; sb pip., chirpy adj munter, livlig., chirrup vb kvidre; sige hyp til en hest; sb kvidren; hyp., chisel sb mejsel; vb mejsle; S snyde (out of for), bedrage, svindle, nasse; snyde sig til; [chiselled features] mejslede træk., chiseller sb S snyder, bedrager, nasser; [welfare chiseller] socialbedrager., chit sb 1. seddel, note; kvittering (fx for mad el. drikkevarer nydt på kredit), gældsbevis, skyldseddel; 2. (neds) barn, unge; pigebarn, tøs; [a chit of a girl] en stump pigebarn., chitchat sb lille sludder., chitin sb (biol) kitin., chiton sb (zo) skallus., chitterlings sb pl (omtr =) finker., chivalrous adj ridderlig., chivalry sb ridderskab; ridderværdighed; ridderlighed; riddere; [the age of chivalry] riddertiden., chive sb (bot) purløg., chiv(v)y vb jage, genne; jage (el. koste) med; plage., chloral sb kloral., chloric adj klor-., chloride sb klorid., chlorinate vb klore, behandle med klor., chlorine sb klor., chloroform sb kloroform; vb kloroformere., chlorophyll sb bladgrønt, klorofyl., chlorosis sb (med.) blegsot; (bot) klorofylmangel., choc sb T chokolade; [choc ice] is med chokoladeovertræk., chock sb bremseklods, kile, klampe; vb klodse op, fastkile., chock-a-block adj (mar) klos for; (fig) tæt pakket, helt fuld., chock-full adj propfuld., chocolate sb chokolade; chocolates (fyldte) chokolader, konfekt; adj chokolade-; chokoladebrun., choice sb valg; udvalg; den (, det) man vælger; elite, bedste del, kerne; adj udsøgt; kræsen; [for choice] helst; hvis jeg har (, havde) frit valg; [I do not live here for choice] jeg bor ikke her fordi jeg helst vil; [I have no choice in the matter] jeg har intet valg; [take (el. make) one's choice] træffe sit valg, vælge., choir sb sangkor; kor (i kirke)., choirmaster korleder., choir organ kororgel., choke vb kvæle; stoppe; være ved at kvæles; sb choker (i bil); [choke down] (om mad) tvinge ned; (fig) undertrykke, bide i sig; [choke sby off] lukke munden på en, bide en af; [choke sby off from doing sth] få en fra at gøre noget; [choke up] stoppe, tilstoppe; overfylde, fylde op; kvæle., choke chain kvælerhalsbånd., choke coil (elekt) dæmpespole., chokedamp grubegas., choker sb stort halstørklæde; (flip:) fadermorder; [choker (necklet)] tætsiddende (perle)halsbånd; (til hund) kvælerhalsbånd., chok(e)y adj kvælende; halvkvalt; sb S fængsel; [in chok(e)y] i spjældet., choler sb galde; vrede., cholera sb kolera; (European cholera) kolerine., choleric adj hidsig, kolerisk., cholesterol sb (med.) kolesterol., choose vb (chose, chosen) vælge, udvælge, udkåre; (især med inf) foretrække; have lyst, finde for godt; [I cannot choose but] jeg kan ikke andet end; [there is not much to choose between them] de er to alen af et stykke; de har ikke noget at lade hinanden høre; det er hip som hap., choos(e)y adj kræsen., chop (se også II. chap og chops) vb hugge; hakke; sb hug, slag; afhugget stykke; kotelet; (i Indien, Kina) stempel; (vare)mærke; kvalitet; S mad; [chop and change] være ustadig, have syv sind over et dørtrin; [get the chop] T få sin bekomst, blive dræbt; blive fyret; [give the chop] T dræbe; fyre; [chop logic] disputere på en overspidsfindig måde; give sig af med ordkløveri; [chop words] skændes; [ med præp, adv] [chop about, chop round] (om vinden) pludselig vende sig; [chop down] hugge om, fælde; [chop off] hugge af; [chop up] hugge i småstykker; hakke., chophouse sb værtshus, (billig) restaurant., chopper sb -hugger ( fx wood chopper); økse; kødøkse, flækkekniv; (fig) sparekniv; T helikopter; S pik; (am S) (motor)cykel med højt styr; maskinpistol., chopping board hakkebræt., choppy adj (om havet) krap; (om vind) skiftende., chops sb pl mund, kæft; [lick one's chops] slikke sig om munden; [the Chops of the Channel] kanalgabet (mod Atlanterhavet)., chopstick sb (kinesisk) spisepind; [chopsticks] (musikstykke) prinsesse toben., choral adj kor-., chorale sb koral, salmemelodi., chord sb streng; (geom) korde; (mus.) akkord; [strike a chord] anslå en akkord; (fig) anslå en streng., chore sb stykke (husligt) arbejde, (huslig) pligt; kedeligt arbejde, kedelig