afveksling; [give change for] veksle, give tilbage på ( fx a five-pound note); [get no change out of sby] (fig) T ikke få noget ud af en, ikke komme nogen vegne med en; [give no change] (fig) ikke røbe noget; ikke give sig; [give short change] give for lidt for penge tilbage, snyde; [change of life] kvindens overgangsalder; [a change of underwear] et (rent) sæt undertøj; [three changes of water] tre hold vand; [ring the changes on] (fig) tærske langhalm på, variere i det uendelige; [take your change out of that!] kan du give igen på den! kan du stikke den! kom så igen!, II. change vb forandre, ændre, forvandle; skifte ( fx trains; one's clothes), udskifte; bytte, (om penge) veksle; (uden objekt) forandre sig, ændre sig, veksle, skifte; (befordringsmiddel) skifte, stige om; (tøj) klæde sig om; [change the beds] skifte sengelinned, lægge rent på sengene; [change down (, up)] skifte til lavere (, højere) gear; [change foot (el. step)] træde om, skifte trit; [change for] ombytte med; [change hands] skifte ejer, komme på andre hænder, handles; [change over] skifte om; omstille; [change round] bytte om; [change the subject] skifte (samtale)emne; se også I. mind, I. tune., 'Change børs; [on 'Change] på børsen., changeable adj foranderlig., changeless adj uforanderlig., changeling sb skifting., change-over sb overgang (til andet system), omstilling; omslag; skifte (i stafetløb)., change-over switch sb (elekt) omkobler, omskifter., changing room omklædningsværelse., I. channel sb (naturlig) kanal; rende; (fig) kanal, vej; [channels] (mar) røst; [the Channel] Kanalen (mellem England og Frankrig)., II. channel vb rifle, kannelere, danne rende i; (fig) kanalisere., chant vb synge; messe; besynge; danne talekor; råbe taktfast i kor; sb sang; salmemelodi; kirkesang; messen., chanterelle sb (bot) kantarel., chanticleer sb (zo) hane., chantry sb kapel til sjælemesse., chanty sb (mar) opsang., chaos sb kaos., chaotic adj kaotisk., I. chap sb, vb sprække, revne., II. chap sb kæbe; se også chops., III. chap sb T fyr, ka'l., chaparrel sb (am) krat af dværgeg, egekrat; tæt krat., chapbook sb folkebog; skillingstryk., chapel sb dissenterkirke (fx metodist- el. baptistkirke); mindre kirke, kirke knyttet til en institution, fx slotskirke; kapel; gudstjeneste (i chapel); sammenslutning af typografer (, journalister) på en arbejdsplads; [chapel of ease] annekskirke; [chapel of rest] (lig)kapel., chaperon sb chaperone, anstandsdame, ledsagerinde; vb ledsage (som anstandsdame)., chapfallen adj lang i ansigtet., chaplain sb præst (ved en institution); feltpræst, skibspræst, fængselspræst; [chaplain-in-ordinary] hofpræst., chaplet sb krans (om hovedet); rosenkrans; perlekrans; vb smykke med en krans., chapman sb bissekræmmer., chapped adj sprukken., chappie se III. chap., chaps sb pl (am) (cowboys) læderbukser; lædergamacher; se også chops., chapter sb kapitel; domkapitel, ordenskapitel; (af forening) lokalafdeling; [give chapter and verse] (fig) give nøjagtig kildehenvisning, give dokumentation., chapter house kapitelhus; (am) klubhus, mødehus., I. char sb (zo) fjeldørred., II. char vb forkulle., III. char vb (gå ud og) gøre rent (for folk); sb rengøringskone., IV. char sb S te., charabanc sb turistbil., character sb 1. karakter; natur, art ( fx problems of a different character), beskaffenhed, præg; 2. særpræg, ejendommelighed; egenskab (især biol, fx hereditary characters); 3. (hos person) karakter; fasthed, viljestyrke, fast karakter ( fx he is a man of character); 4. (om person) personlighed ( fx a noble character; a public character); orginal ( fx he is quite a character); 5. (i bog, skuespil etc) person, figur; rolle; 6. skrifttegn, bogstav ( fx Greek characters), (også edb) tegn; 7. (typ) type, skriftsnit; 8. (let glds) ry, rygte ( fx a woman of good character), skudsmål, vidnesbyrd ( fx he gave the servant a good character); [gain the character of a miser] få ord for at være en gnier; [in character] i rollen, i stilen; som passer til personen; [act in character] blive i rollen; [in the character of a friend] i egenskab af ven; [good judge of character] menneskekender; [list of characters] personliste; [with a character of its own] særpræget; [out of character] ikke i stilen; som ikke passer til rollen (, personen); [act out of character] falde ud af rollen., character disorder (psyk) karakterdefekt., characteristic adj karakteristisk, betegnende (of for); sb ejendommelighed, særpræg, kendetegn; (fys) karakteristik., characterize vb karakterisere, kendetegne; betegne; præge., character part karakterrolle., charade sb karade, stavelsesgåde; ordsprogsleg; (fig neds) paradeforestilling, komedie, tom ceremoni; spilfægteri; [do charades] lege ordsprogsleg., charcoal sb trækul., I. charge vb 1. pålægge, formane ( fx he charged her to be careful); 2. (merk) forlange (som betaling), beregne, tage (betaling); debitere; 3. lade ( fx a revolver); oplade ( fx a battery); fylde (et glas); 4. (jur etc) anklage, sigte, beskylde (with for); 5. (mil.) angribe, storme, storme løs på; 6. (glds) bebyrde, belæsse; [charge a book] (bibl) notere et udlån; [charge the jury] give retsbelæring til nævningerne; [charge the goods to him (el. to his account)] skrive varerne på hans konto, debitere ham for varerne; [charge sby with sth] beskylde (el. sigte, anklage) en for noget; (glds) overdrage (el. betro) en noget., II. charge sb 1. ladning (i skydevåben og elekt); 2. pålæg, formaning, (jur) retsbelæring, (rel) hyrdebrev; 3. omsorg, varetægt, ansvarligt opsyn, ansvarlig ledelse; 4. omkostning(er); betaling, pris, gebyr; 5. behæftelse; 6. betroet gods, person(er) i ens varetægt, plejebarn; proteg‚; 7. beskyldning, (jur) sigtelse, anklage; 8. (mil.) angreb; 9. (her.) våbenmærke; [the charge was] anklagen lød på; [charges forward] omkostninger på efterkrav; [make a charge] angribe; [make a charge of œ5] forlange (en betaling) af œ5; [make the charge that] fremsætte den beskyldning at; [what's your charge?] hvad er Deres pris? [sound the charge] blæse til angreb; [ med præp] [at his charge] på hans bekostning; [be in charge] have kommandoen; [in charge of] under bevogtning (el. opsyn, ledelse) af ( fx children in charge of a nurse); som har opsyn med ( fx a nurse in charge of children); [be in charge of] (også) lede; passe, have ansvaret for; [give sby in charge] overgive en til politiet, lade en anholde; [take charge of] overtage (ledelsen af), påtage sig at passe på; tage sig af ( fx take charge of the keys); [free of charge] gratis; [on the charge of murder] sigtet (el. anklaget) for mord; [return to the charge] forny angrebet; (fig) komme igen, vende frygtelig tilbage; [without charge] gratis, (merk) uden beregning., chargeable adj som kan pålægges; som skal betales (upon af); som kan anklages., charge account (am) (kunde)konto., charged adj (fig) ladet med spænding; følelsesladet; sprængfarlig., charg‚ d'affaires charg‚ d'affaires., chargehand (omtr) formand., charge nurse mandlig afdelingssygeplejerske., charge plate kontoplade., charger sb stridshest; fad; [demand his head on a charger] forlange hans hoved på et fad., charge sheet liste over sigtelser og sigtede., chariot sb let herskabsvogn; (hist.) stridsvogn., charisma sb karisma; (teol) nådegave; (fig) stærk personlig udstråling, evne til at vinde mennesker for sig., charismatic adj karismatisk, som har udstråling, som har evne til at vinde mennesker for sig., charitable adj næstekærlig, godgørende, barmhjertig; velvillig, overbærende; velgørenheds- ( fx bazaar); [put a charitable interpretation on it] udlægge (, optage) det i den bedste mening, fortolke det velvilligt., charity sb (næste)kærlighed, godgørenhed, barmhjertighed, medlidenhed; godhed, overbærenhed; kærlighedsgerning; almisse; velgørende institution; [charity begins at home] (omtr =) hvad du evner kast af i de nærmeste krav., charivari sb kattemusik, spektakel., charlady sb rengøringsdame., charlatan sb charlatan, fidusmager., Charlemagne (hist.) Karl den Store., Charles Charles; (hist.) Karl ( fx King Charles I); [Charles's Wain] (astr) Karlsvognen., Charley, Charlie (form af Charles)., charlie sb S fjols; (am) nordvietnameser; charlies S bryster, babser., charlock sb (bot) agersennep., charlotte: [apple charlotte] (omtr =) æblekage., I. charm sb 1. yndighed, elskværdighed, charme; charms (også) ynder; 2. tryllemiddel, trylleformular; trylleri; amulet; 3. (på armbånd) charm; 4. [it worked like a charm] det gik fint, det havde en mirakuløs virkning., II. charm vb charmere, henrive, henrykke, fortrylle; trylle; [I shall be charmed to] det skal være mig en stor glæde at; [he bears a charmed life] han er usårlig., charmer sb fortryllende person, charmetrold., charming adj charmerende, henrivende, yndig, elskværdig., charnel house lighus; benhus., Charon (myt) Charon., chart sb 1. søkort; 2. (geol, meteorol) kort ( fx weather chart); 3. diagram; grafisk fremstilling; kurve ( fx temperature chart); 4. [the charts] hitlisterne; 5. vb kortlægge; (fig) planlægge., charter sb dokument; frihedsbrev, rettighedsbrev, privilegium; kontrakt; (mar) befragtning; (om by) købstadsprivilegier; vb privilegere; befragte; chartre ( fx an aeroplane); T hyre ( fx a car); [the Great Charter] (hist.) 'det store frihedsbrev' (Magna Carta)., chartered accountant statsautoriseret revisor., chartered surveyor landinspektør., charterer sb befragter., charter flight charterflyvning., charter member oprindeligt medlem, medstifter (af forening)., charter party befragtningskontrakt, certeparti., chart house (mar) bestiklukaf., Chartism sb chartisme (radikal bevægelse efter reformloven 1832)., chartist sb chartist., chart room (mar) bestiklukaf., charwoman sb rengøringskone., chary adj forsigtig; sparsom, karrig (of med)., I. chase vb jage, forfølge, fordrive; fare; sb jagt; forfølgelse; jagtdistrikt; jagtret; jaget vildt, jaget skib, bytte; [give chase] optage forfølgelsen., II. chase vb drive, ciselere, punsle; skære gevind., chaser sb (tekn) gevindstål; T drik til at skylle efter med; (om film) B-film; (person) ciselør., chasm sb kløft, afgrund, svælg., chassis sb (pl chassis) chassis, understel., chaste adj kysk; ren; (om stil) enkel., chasten vb tugte, revse; lægge en dæmper på; gøre mere afdæmpet (, forsigtig, ydmyg); rense, lutre, forædle; chastening adj (også) afsvalende; neddæmpende., chastise vb tugte, revse., chastisement sb tugtelse, revselse., chastity sb kyskhed; renhed; (om stil) enkelhed., chasuble sb messehagel., chat sb passiar, sludder, snak; causeri; vb passiare, sludre, snakke, slå en sludder af; [chat up] T snakke med for at skabe kontakt; snakke godt for; flirte med., chatelaine sb borgfrue., chat show = talk show., chattel sb (jur) formuegenstand; chattels løsøre., chatter vb snakke, plapre; pludre; (om fugl) kvidre, skræppe; (om tænder:) klapre; sb pjatten; plapren, pludren; kvidren, skræppen; klapren., chatterbox sb sludrechatol., chatty adj snaksom., chauffeur sb (især privat ansat) chauffør; herskabschauffør; vb være chauffør (for)., chauvinism sb chauvinisme (krigerisk nationalisme)., chaw vb tygge; gumle; mase, knuse., cheap adj billig; tarvelig; godtkøbs-; [he felt cheap] han følte sig flov, han skammede sig; [hold cheap] ringeagte; [make oneself (too) cheap] udsætte sig for foragt; [on the cheap] billigt., cheapen vb nedsætte prisen på; (fig) forsimple, gøre billig (el. tarvelig); nedsætte, nedværdige., cheapjack sb bissekræmmer., cheapskate sb fedtsyl., cheat sb snyderi, bedrageri; snyder, bedrager; vb bedrage, snyde (at i), narre; fordrive ( fx time); [cheat sby (out) of sth] franarre en noget; snyde en for noget., I. check sb 1. hindring, standsning; 2. kontrol; kontrolmærke, hak; 3. garantiseddel, garderobenummer, pladsbillet; 4. ternet mønster, ternet stof; 5. (am) check; regning, bon; 6. (am) jeton; 7. (am) revne, sprække (fx i maling); 8. (i skak) [check!] skak! [be in check] stå i skak; [keep him in check] (fig) holde ham i skak; [hand in one's checks] S tage billetten (dvs dø); [keep a check on] overvåge, holde øje med; holde i tømme., II. check vb 1. hindre, standse, bremse; 2. kontrollere, checke, afkrydse, afmærke; 3. byde skak; 4. irettesætte; 5. (am) aflevere i garderoben; [check in] begynde at arbejde, stemple ind; indskrive sig (på hotel, i lufthavn); (med objekt) indskrive; (am, på bibliotek) notere tilbagelevering; [check off] afkrydse; checke af; [check out] betale og rejse (fra hotel); holde fyraften, stemple ud (på arbejdsplads); T stille træskoene (dvs dø); passe, stemme; (især am) gå `efter, checke; (på bibliotek) notere et udlån; gå `efter, afkontrollere; [check over, check through] gå `efter, afkontrollere; [check up an account] stemme et regnskab af; [check up on] afkontrollere; efterprøve; [check (out) with] (am) passe (el. stemme) med., checkbook (am) checkhæfte; se også chequebook., checker sb kontrollør; (am) dambrik; ternet mønster; vb = chequer., checkers sb pl (am) damspil., checkgirl (am) garderobedame., check list (kontrol)liste; bibliografi, bogliste., checkmate sb (i skak) mat; (fig) nederlag; vb gøre skakmat, tilføje nederlag., checkout sb afregningstidspunkt (på hotel); kasse (i selvbetjeningsforretning); efterprøvning., checkpoint kontrolsted., checkroom (am) garderobe., check-up sb kontrol, efterprøvning; (læge)undersøgelse., Cheddar: [Cheddar cheese] cheddarost., cheek sb kind; balde; T frækhed, uforskammethed; vb være fræk over for; [cheek to cheek] kind mod kind; [cheek by jowl] side om side, tæt op ad hinanden., cheek pouch kæbepose., cheeky adj fræk, næbbet., cheep vb pibe