at dø af grin over; [he was cautioned] (også) han fik en advarsel., cautionary adj advarende., caution money (omtr) depositum., cautious adj forsigtig, varsom., cavalcade sb kavalkade., cavalier sb rytter, ridder; kavaler; adj flot, overlegen, affejende., cavalry sb kavaleri., cave sb hule; vb udhule; udforske huler; [cave in] falde (, synke, styrte) sammen; give efter., caveat sb protest; advarsel., caveman sb hulebeboer; primitivt menneske, vild., cavern sb hule; (med.) kaverne., cavernous adj hul; fuld af huller., caviar(e) sb kaviar; [caviar(e) to the general] kaviar for hoben., cavil vb komme med smålig kritik, gøre urimelige indvendinger (at imod); sb smålig kritik., caviller sb smålig kritiker., caving sb huleforskning (som sport)., cavity sb hulhed, hulrum, kløft, hule., cavort vb (am T) lave krumspring, hoppe omkring; boltre sig, tumle (sig)., caw vb skrige (som en ravn eller krage); sb ravneskrig, krageskrig, skrig., cayenne: [cayenne (pepper)] cayennepeber., cayman sb kajman, alligator., cayuse sb indiansk pony., CB fk Citizens' Band., C.B. fk Companion of the Bath; (mil.) confined to barracks., C.B.E. fk Commander of the Order of the British Empire., CBI fk Confederation of British Industry., CBS fk Columbia Broadcasting System., C.C. fk County Council(lor); cricket club., cc. fk chapters., c. c. fk cubic centimetre., C.C.S. fk Casualty Clearing Station., CCTV fk closed-circuit television., C.D. fk civil defence., CD fk compact disc., C double flat (mus.) ceses., C.E. fk Church of England; Civil Engineer., cease vb ophøre, holde op; lade være med, holde op med; [cease fire] holde inde (med skydningen); sb [without cease] uden ophør., cease-fire sb våbenhvile, våbenstilstand., ceaseless adj uophørlig, uafladelig., cedar sb ceder., cede vb afstå ( fx territory); indrømme ( fx rights)., cedilla sb cedille (som i ‡)., ceil vb (am) lægge loft over., ceilidh sb (skotsk, irsk:) (improviseret underholdning med musik, sang og dans)., ceiling sb loft; (mar) inderklædning; (flyv) stigehøjde, tophøjde; (meteorol) skyhøjde; (fig) loft (on over, fx a ceiling on wages); [price ceiling] prisstop (on for)., ceiling price maksimalpris., celandine sb: [greater celandine] (bot) svaleurt; [lesser celandine] (bot) vorterod., celebrate vb fejre, højtideligholde; prise; celebrated berømt; [celebrate Mass] celebrere (el. holde el. læse) messe., celebration sb fest, festlighed; højtideligholdelse; lovprisning., celebrity sb berømmelse; berømthed, notabilitet, prominent person., celeriac sb (knold)selleri., celerity sb hurtighed, hastighed., celery sb (blad)selleri., celesta sb celeste (musikinstrument)., celestial adj himmelsk; himmel-; sb (spøg) kineser; [celestial body] himmellegeme; [the Celestial Empire] Det himmelske Rige (Kina)., celibacy sb cølibat., celibate adj, sb ugift (person)., cell sb celle; (elekt) element., cellar sb kælder., cellaret sb barskab, vinskab., 'cellist sb (violon)cellist., 'cello sb cello, violoncel., cellophane sb cellofan., cellular adj celle-; [cellular tissue] cellevæv., cellule sb lille celle., celluloid sb, adj celluloid., cellulose sb cellulose., Celt sb kelter., Celtic adj keltisk., cement sb bindemiddel; cement; (fig) bånd; vb sammenkitte; cementere; (fig) knytte (el. binde) sammen; styrke, befæste, cementere ( fx their friendship)., cementation sb cementering, sammenkitning., cemetery sb kirkegård., cenotaph sb gravminde (over død(e) der ligger begravet andetsteds); [the Cenotaph] (mindesmærke i Whitehall for verdenskrigenes faldne)., cense vb afbrænde røgelse for (el. i)., censer sb røgelseskar., censor sb censor; vb censurere., censorious adj dømmesyg, kritisk., censorship sb censorat, censur., censure sb kritik; dadel; vb kritisere; dadle; laste; [vote of censure] mistillidsvotum., census sb (folke)tælling., census paper mandtalsliste, folketællingsskema., census taker indsamler af mandtalslister ved folketælling., cent sb (am) cent (1/100 dollar)., Cent. fk Centigrade., centaur sb kentaur., centaury sb (bot) tusindgylden., centenarian adj, sb hundredårig (person)., centenary adj hundredårs-; sb hundredårsdag; hundredårsfest., centennial sb hundredårsdag; hundredårsfest; adj hundredårig., center (am) = centre., centigrade adj celsius ( fx centigrade thermometer)., centigramme adj centigram., centilitre sb centiliter., centimetre sb centimeter., centipede sb (zo) skolopender., central adj central, midt-; [central heating] centralvarme; [the Central Powers] (hist., i 1. verdenskrig) centralmagterne; [central processor] (edb) centralenhed., centralization sb centralisering., centralize vb centralisere., I. centre sb midpunkt, centrum; center, station; (i chocolade) fyld; (i fodbold) centring., II. centre vb samle (i et midtpunkt), koncentrere (on, in om); (uden objekt) forene sig, være forenet, koncentrere sig (in, round om)., centre bit centrumsbor., centreboard (mar) sænkekøl., centrefold folde-ud-midtersider., centrepiece bordopsats., centre punch (tekn) kørner., centrespread de to midtersider., centrifugal adj centrifugal; [centrifugal force] centrifugalkraft., centrifuge sb centrifuge., centripetal adj centripetal., centuple adj hundrede gange så stor; vb forøge hundredfold., century sb århundrede; hundrede points (i kricket); [century plant] (bot) agave., cephalic adj: [cephalic index] hovedindeks., ceramic adj keramisk, pottemager-., ceramics sb keramik., Cerberus (myt) Kerberus (trehovedet hund, (fig) streng (dør)vogter)., cere sb (zo) vokshud., cereal sb korn; kornsort; cereals pl corn-flakes eller lignende kornspise el. kornprodukt., cerebellum sb (anat) lillehjerne., cerebral adj hjerne-; cerebral; intellektuel; [cerebral hemorrhage] hjerneblødning; [cerebral inflammation] hjernebetændelse., cerebration sb hjernevirksomhed., cerebrum sb hjerne., cerecloth sb vokslagen, ligklæde., cerement sb voksklæde (til balsamering); cerements pl (også) ligklæder., ceremonial adj ceremoniel, højtidelig; sb ceremoniel., ceremonious adj ceremoniel; formel., ceremony sb ceremoni; højtidelighed; formaliteter, omstændigheder; [stand on ceremony] holde på formerne; [without ceremony] uden videre., cert. fk certificate, certified; T certainty; [it's an absolute (el. a dead) cert.] det er stensikkert; [a dead cert.] (også) en sikker vinder., certain adj vis, sikker (of på); bestemt; [a certain John Brown] en vis John Brown; [I feel certain that] jeg føler mig overbevist om at; [he is certain to come] det er sikkert at han kommer; [I cannot say for certain] jeg kan ikke sige det med sikkerhed; [make certain of] forvisse sig om., certainly adv sikkert, bestemt; ganske vist; [certainly!] ja vel; ja værsgo; [certainly not] nej absolut ikke, nej naturligvis, vist ikke., certainty sb vished, bestemthed, sikkerhed; [for (el. to) a certainty] helt sikkert., certifiable adj som kan bevidnes (, bekræftes, attesteres); T skrupskør, moden til indlæggelse., I. certificate sb bevis, attest, certifikat; [certificate of baptism] (am) dåbsattest; [certificate of origin] oprindelsescertifikat; [Certificate of Secondary Education] (svarer omtr til) tiendeklassesprøven., II. certificate vb give attest (el. certifikat); certificated eksamineret (dvs som har eksamensbevis)., certification sb bekræftelse, attestering; det at erklære for sindssyg; attest., certify vb bevidne, bekræfte, attestere; give attest; erklære for sindssyg; [this is to certify] herved bevidnes; [certified copy] bekræftet afskrift; [I certify this to be a true copy] afskriftens rigtighed bevidnes; [certified milk] dyrlægekontrolleret mælk; [certified public accountant] (am) statsautoriseret revisor., certitude sb vished., cerulean adj himmelblå; [cerulean blue] ceruleanblå; cølinblåt., ceruse sb blyhvidt., cervical adj hals- ( fx vertebra hvirvel); livmoderhals-., cessation sb ophør; standsning., cession sb afståelse., cesspool sb slamkiste (i kloak); sivebrønd; (fig) sump; [cesspool of iniquity] lastens hule., cetaceans sb pl (zo) hvaler., cf. fk confer jævnfør, sammenlign., c. f. i. fk cost, freight and insurance., C flat (mus.) ces., C.G.M. fk Conspicuous Gallantry Medal tapperhedsmedalje., C.H. fk Companion of Honour (medlem af ordenen: the Companions of Honour)., ch. fk chapter., cha-cha-cha sb cha-cha-cha (en dans)., I. chafe vb gnide (for at varme); gnave ( fx the collar chafes the horse's neck); (mar) skamfile; (fig) ophidse, irritere; (uden objekt) være utålmodig (, irriteret, ophidset), rase; blive øm af noget der gnaver el. gnider., II. chafe sb gnidning; (fig) irritation, forbitrelse., chafer sb (zo) torbist., chaff sb avner; hakkelse; T (godmodigt) drilleri; vb drille (about med)., chaffer vb tinge, købslå., chaffinch sb (zo) bogfinke., chaffy adj fuld af avner; (fig) værdiløs; T smådrillende., chafing dish fyrfad., chagrin sb ærgrelse; krænkelse; vb ærgre, krænke; chagrined ærgerlig, krænket., chain sb kæde, lænke; kætting; vb lænke; spærre med lænker; [chain of evidence] beviskæde; se også I. measure., chain armour ringbrynje., chain gang hold sammenlænkede fanger., chain letter kædebrev., chain lightning (am) siksaklyn., chain locker (mar) kædekasse., chain mail ringbrynje., chain pump øseværk., chain reaction kædereaktion., chain smoker kæderyger., chain stitch kædesting., chain store kædeforretning., chair sb stol; (fig) (ved universitetet) lærestol, professorat; (jur) dommersæde; (ved møde etc) forsæde; dirigentstilling, formandspost, præsidentskab; (om person) dirigent, ordstyrer; præsident; (jernb) skinnestol; (glds) bærestol; vb være dirigent (el. ordstyrer) ved, lede ( fx a meeting); bære i guldstol; [the chair] (am) den elektriske stol; [get the chair] (am) blive henrettet; [take the chair] (ved møde) være dirigent, overtage formandsposten; åbne mødet; [take a chair] tage plads, sætte sig; [chaired by X] med X som formand (, dirigent)., chairman sb formand; dirigent, ordstyrer, mødeleder., chairmanship formandspost etc., chairperson se chairman., chairwoman kvindelig formand etc., chaise sb fir- el. tohjulet vogn., chalcedony sb kalcedon (smykkesten)., chaldron sb (kulmål, ca. 13 hl)., chalet sb sæterhytte, svejtserhytte; 'hytte', feriehus; lille villa; [chalet bungalow] bungalow med loftsværelse(r)., chalice sb bæger, kalk., chalk sb kridt; kridtmærke; vb kridte; mærke med kridt; [as different as chalk from cheese] T vidt forskellige; [you do not know chalk from cheese] du kan ikke se forskel på sort og hvidt; [by a long chalk] langt, i høj grad ( fx better by a long chalk); [not by a long chalk] langtfra; [chalk out] skitsere, ridse op; [chalk up] notere; score; [he will chalk that up against you] det vil han huske dig for; [chalk up to] tilskrive., chalk pit kridtbrud., chalkstone forkalkninger (hos gigtpatienter), gigtknude., chalky adj kridtagtig, kridhvid., challenge vb udfordre; udæske; gøre indsigelse mod; drage i tvivl, sætte spørgsmålstegn ved, angribe ( fx their rights); (mil.) råbe an; sb udfordring; udæskning; indsigelse; anråben; (hist.) fejdebrev; [challenge attention] påkalde (sig) opmærksomhed; [challenge a juror] (jur) udskyde en nævning., challenge cup vandrepokal., chalybeate adj jernholdig (om kilde, medicin)., chamade sb (parlamentær)signal., chamber sb kammer; (glds) sovekammer; (parl) mødesal; kammer; (anat, tekn) kammer (fx i skydevåben); rum; T natpotte; chambers pl (også) advokatkontor, dommerkontor; ungkarlelejlighed; [Chamber of Horrors] rædselskabinet (i panoptikon)., chamberlain sb kammerherre., chambermaid stuepige., chamber music kammermusik., chamber pot (nat)potte., chameleon sb (zo) kamæleon., chamfer sb (skrå)fas, skråkant, rejfning, affasning; vb rejfe, affase; chamfered (også) tilspidset., I. chamois sb (zo) gemse., II. chamois: [chamois (leather)] vaskeskind., I. champ sb S champion, mester., II. champ vb tygge, gumle (på); (fig) skære tænder ( fx with rage), stampe af utålmodighed; [champ the bit] (om hest) gumle (utålmodigt) på bidslet; [champ at the bit] (fig) = champ., champagne sb champagne., champaign sb slette., champion sb forkæmper, ridder; (i sport) champion, mester; adj førsteklasses, mester-; vb forsvare; forfægte., championship sb mesterskab; konkurrence om mesterskabet; forsvar (of for)., chance sb tilfælde; tilfældighed; mulighed; chance, lejlighed; risiko; udsigt (of til); udsigter; adj tilfældig ( fx a chance meeting); vb hænde, træffe sig; risikere; [by chance] tilfældig; [chance custom] strøgkunder; [chance one's arm (el. luck)] tage chancen; vove det ene øje; [take chances] udsætte sig for risiko; [take one's chance] tage chancen; [chance it] tage risikoen (el. chancen), lade stå til; [I'll call him an old fool and chance it] jeg vil kalde ham en gammel nar og tage følgerne; [I chanced to meet him] jeg mødte ham tilfældigt; [chance upon] støde på., chancel sb kor (del af kirke)., chancellery sb kancelli; kanslerværdighed; ambassadekontor., chancellor sb kansler; (rel) stiftsfuldmægtig; (am) universitetsrektor; se også exchequer., Chancery sb kanslerretten (afdeling af the High Court of Justice); [in chancery] i kanslerretten; (fig og om bokser hvis hoved er under modstanderens arm:) i klemme., chancre sb (med.) chanker (sår fra kønssygdom)., chancy adj T tilfældig, vilkårlig; uberegnelig; usikker, risikabel., chandelier sb lysekrone., chandler sb høker; (i sms) -handler., I. change sb forandring, ændring, forvandling; skifte(n); afveksling; (mht tøj) omklædning; skiftetøj; (mht penge) omveksling; byttepenge, småpenge; (om månen) måneskifte; se også small change; [for a change] til en