case] han står stærkt; [in case] for det tilfælde at ( fx take your umbrella in case it should rain); [in any case] under alle omstændigheder; i hvert fald; [just in case] for alle tilfældes skyld; [in case of] i tilfælde af ( fx in case of fire, ring the alarm bell); [if that is the case, in that case] i så fald; [in the case of] hvad angår; [he is in no better case] han er ikke bedre stillet; [make out a case against] skaffe beviser mod; [make out a case for] finde argumenter for, finde alt det der taler for., II. case sb kasse, æske, skrin; hylster, etui, foderal; (til pude) betræk; (til bog) kassette, (bogb) løst bogbind, omslag; (i museum) montre; (fx til dør) karm; (typ) sættekasse; (suitcase) kuffert., III. case vb lægge i kasse (, æske etc, cf II. case); stikke i et foderal (etc); beklæde, overtrække; (am S) udspionere; undersøge nøje; rekognoscere i., caseharden vb gøre hård (på overfladen); hærde; indsatshærde, pakhærde; (fig) forhærde., case history alle nødvendige oplysninger om et bestemt tilfælde; (med.) sygehistorie, sygejournal., casein sb ostestof, kasein., caseknife skedekniv., case law (jur) ret baseret på tidligere retsafgørelser., casemate sb (mil.) kasemat., casement sb (sidehængt) vindue; vinduesramme (om rude)., caseous adj osteagtig., case record = case history., case shot shrapnel, (granat)kardæsk., cash sb rede penge, kontanter; vb hæve (penge på), indløse ( fx a cheque), diskontere; [cash on delivery] pr. efterkrav; [cash down] kontant; [be in cash] T være ved muffen; [be out of cash] have tørre lommesmerter, mangle penge; [cash in] tjene penge; T dø; [cash in on] slå mønt af, udnytte., cash-and-carry store (forretning hvor varer sælges mod kontant og uden udbringning)., cash audit kasserevision., cash book kassebog., cash box pengekasse., cash crops pl afgrøder der dyrkes med salg for øje., cash desk kasse (i forretning)., cash discount kontantrabat., cash dispenser pengeautomat., cashew: [cashew nut] elefantlus, anakardienød., cash flow pengestrøm; [cash-flow problems] likviditetsproblemer., I. cashier sb kasserer, kassemester; kassedame., II. cashier vb kassere, afskedige (i unåde)., cash order ordre mod kontant betaling., cash receipt kassekvittering., cash register kasseapparat., casing sb beklædning; kappe; (ved boring) udforing; (af bildæk) kasse; (af vindue, dør) karm; (bogb) omslag, løst bogbind; papbind med lærred; casings pl tarme., cask sb fad, tønde, fustage, drittel; vb fylde på et fad (etc)., cask conditioned (om øl) færdiggæret på fadet., casket sb skrin, smykkeskrin; (am også) ligkiste., Caspian adj: [the Caspian Sea] det kaspiske hav., casque sb (glds) hjelm., casserole sb ildfast fad, serveringsgryde; gryderet, sammenkogt ret., cassette sb kassette; [cassette recorder] kassettebåndoptager., Cassiopeia Kassiopeja., cassock sb (omtr =) præstekjole., cassowary sb (zo) kasuar., I. cast vb (cast, cast) kaste; fælde (fx takker); afkaste; kassere, udrangere; forme, støbe; (om tal) sammentælle, regne; (teat) fordele (rollerne i et stykke), udvælge (skuespiller til rolle); se også horoscope, sheep('s eyes), vote; [ med præp, adv] [cast about for] lede efter ( fx a reply); [be cast away] lide skibbrud; [cast one's mind back to] prøve på at huske; [cast down] vælte, ødelægge; nedslå, gøre modfalden; [cast him for a role] udvælge ham til en rolle, tildele ham en rolle; [be cast in damages] blive dømt til at betale erstatning; [cast in one's lot with] gøre fælles sag med; [cast it in his teeth] rive ham det i næsen; sige ham det lige op i ansigtet; [cast off] kassere; forlade, lade sejle sin egen sø; (mar) kaste los; (i strikketøj) lukke af; (typ) beregne hvor meget et manuskript vil fylde; [cast on] slå (masker) op; [cast out] forjage, forstøde., II. cast sb kast; afstøbning ( fx plaster (gips-) cast); (fig) form, præg, ejendommelighed; (om farve og fig) skær, anstrøg; (med.) gipsbandage, (om øje) skelen; (teat) rollebesætning; medvirkende; (zo) noget afkastet; ham; gylp; [cast of mind] holdning, indstilling., castanet sb kastagnet., castaway sb skibbruden; udstødt, paria., caste sb kaste; [lose caste] blive udstødt af sin kaste; synke i social anseelse., castellan sb slotsfoged., castellated adj med tårne og tinder, med murtinder; med (mange) slotte; [castellated nut] kronemøtrik., caster sb støber, støbemaskine; se også castor., caster sugar = castor sugar., castigate vb revse, tugte., castigation sb revselse, tugtelse., Castile Kastilien., casting sb kasten; støbning; stykke støbegods., casting vote afgørende stemme., cast iron sb støbejern., cast-iron adj støbejerns-; jernhård; (om alibi) absolut sikker, uangribelig., castle sb befæstet slot, borg; herregård; (i skak) tårn; vb rokere; [build castles in the air (el. in Spain)] bygge luftkasteller., castle nut kronemøtrik., cast-off adj aflagt, kasseret., castor sb peberbøsse, strødåse, platmenage; møbelrulle; (kastor)hat., castor oil amerikansk olie., castor sugar strøsukker, fint melis., castrate vb kastrere., casual adj tilfældig ( fx meeting); skødesløs, henkastet ( fx remark); formløs; (især om påklædning) uformel, afslappet; flygtig, overfladisk; ligegyldig ( fx air mine); sb løsarbejder; hyttesko; [be casual about] være skødesløs med, tage let på., casual labourer løsarbejder., casually adv tilfældigt, henkastet, skødesløst; [I'll just drop in casually] jeg kigger ind når jeg kommer forbi., casual shoe hyttesko., casualty sb ulykkestilfælde; kvæstelse; (person:) offer; [casualties] tilskadekomne; (mil.) tab; savnede, døde el. sårede., casualty clearing station hovedforbindeplads., casualty list (mil.) tabsliste., casualty ward skadestue., Casual Ward afdeling i fattighus for midlertidigt fattigunderstøttede; hjemløseherberg., casuist sb kasuist., casuistry sb kasuistik., cat sb kat; S sladderkælling, 'slange'; fyr; (over ildsted) dobbelt trefod; (mar) (anker)kat; (glds) nihalet kat; (om spil) pind; vb katte (anker); S brække sig; (vulg) være ude efter en pige, prøve at få steg på gaflen; [put the cat among the canaries (el. pigeons)] lave stor opstandelse, jage dem (etc) en skræk i livet; [see which way the cat jumps] se hvad vej vinden blæser, afvente begivenhedernes gang; [enough to make a cat laugh] uhyre grinagtigt; [let the cat out of the bag] plumpe ud med hemmeligheden; [a cat may look at a king] dvs selv den ringeste har sine rettigheder., C.A.T. fk College of Advanced Technology., cataclysm sb oversvømmelse, syndflod; naturkatastrofe; voldsom omvæltning., catacomb sb katakombe., catafalque sb katafalk (forhøjning til kiste)., catalogue sb katalog, fortegnelse; liste; vb katalogisere; [catalogue of sins (, crimes)] synderegister., catalysis sb katalyse., catalyst sb katalysator., catalytic adj katalytisk., catalyze vb katalysere., catamaran sb katamaran (type båd); tømmerflåde (lavet af to både); (om kvinde) rappenskralde., cat-and-dog: [lead a cat-and-dog life] leve som hund og kat., catapult sb slangebøsse; (flyv) katapult; (hist.) blide, katapult; vb katapulte, slynge (ud)., cataract sb vandfald, fos; (med.) grå stær; [black cataract] (med.) sort stær., catarrh sb snue, katar., catastrophe sb katastrofe., catbird (zo) (am) kattedrossel., cat burglar klatretyv., catcall sb pift, fløjten, piben; vb pifte, fløjte, pibe; [catcalls] pibekoncert (som udtryk for mishag)., I. catch vb (caught, caught) 1. gribe ( fx a ball), tage, gribe fat i ( fx his arm); fange ( fx fish; a criminal); opfange, opsamle ( fx rainwater); 2. få ( fx catch a glimpse of sth), fange ( fx their attention), gribe ( fx him cheating ham i at snyde), overraske; 3. opfange, opfatte, få fat i ( fx I caught a few remarks; I did not catch what he said); 4. få, blive smittet af ( fx influenza, his enthusiasm); 5. nå, komme med ( fx the train); 6. ramme ( fx the stone (, the blow) caught him on the jaw; the light (uden objekt) 7. gribe fat; blive hængende (fast) ( fx his foot caught in a hole; her dress caught on a nail); 8. (om mad) brænde på; 9. (i baseball) være griber; [catch sby a box on the ear] stikke en en ørefigen; [catch one's breath] snappe efter vejret; [catch (a) cold] blive forkølet; [catch me (doing it)] T jeg skal ikke nyde noget, du kan tro jeg kan nære mig; [catch his eye] fange hans blik; [catch the Speaker's eye] få ordet (i Underhuset); [catch fire] fænge, komme i brand; [catch it] få en omgang; [you'll catch it good and proper!] du kan tro der vanker! [the lock has caught] døren er gået i baglås; [catch sight of] få øje på; [ med præp, adv] [catch at sth] gribe efter noget; [catch sby at sth] gribe en i noget; [catch on] slå an, blive populær; [catch on to] få fat i, forstå; [catch sby out] gribe en ud (i kricket); (fig) gribe en i en fejl; [catch up] snappe ( fx he caught up his hat and rushed out); afbryde; indvikle, fange (in i); [catch up on (, with)] indhente., II. catch sb greb, griben; (i fiskeri) fangst, (fig) T bytte, godt kup; (til dør, vindue) krog, lukke, klinke, (fx til taske) (snap)lås; (tekn) pal, spærrehage; (mus.) kanon; stump ( fx catches of a song); [a catch in one's breath] et gisp, en snappen efter vejret; [there was a catch in his voice] hans stemme skælvede; [the question has a catch in it] spørgsmålet indeholder en fælde; [there is a catch in it] (også) der er noget lumskeri ved det, der stikker noget under., catchall sb universalbenævnelse; generel bestemmelse., catch-as-catch-can fribrydning., catchfly sb (bot) limurt., catching adj smitsom; (fig) smittende ( fx enthusiasm); tiltrækkende; iørefaldende ( fx tune)., catchment sb: [catchment area] afvandingsområde; (fig) opland; skoledistrikt., catchpenny adj værdiløs men prangende; billig; [catchpenny show] gøgl., catchphrase sb slagord., catchpole, catchpoll sb (underordnet) retsbetjent., catch 22 umulig situation (som der ikke er nogen vej ud af); uløseligt dilemma., catchword sb stikord; slagord; (typ) kustode., catchy adj iørefaldende ( fx tune); iøjnefaldende; drilagtig, lumsk, vanskelig ( fx question)., catechetic(al) adj kateketisk., catechism sb katekismus; udspørgen; [put sby through his catechism] forhøre en grundigt., catechize vb katekisere; udspørge., categorical adj kategorisk., category sb kategori; gruppe, kreds, klasse., catenary sb (mat) kædelinie., catenate vb sammenkæde., cater vb skaffe mad, levere fødevarer; [cater for (el. to)] (fig) søge at tilfredsstille ( fx cater to the demands of the masses); sørge for; henvende sig til, appellere til; være beregnet for., caterer sb leverandør af mad til selskaber etc.; indehaver af diner transportable-firma., catering sb levering af mad til selskaber etc; restaurationsvirksomhed; [catering staff] restaurationspersonale., caterpillar sb larve, kålorm; (på traktor etc) larvebånd., caterpillar treads pl larvefødder, bælter., caterwaul sb kattehyl; kattemusik; vb lave kattemusik., catfish (zo) malle; havkat., catgut sb tarmstreng., catharsis sb udrensning; revselse; (litt) katarsis., cathartic adj afførende; rensende; sb afføringsmiddel., Cathay (glds navn for) Kina., cathead sb (mar) katdavid., cathedral sb katedral, domkirke., Catherine: [Catherine wheel] sol (i fyrværkeri)., catheter sb (med.) kateter., cathode sb katode, negativ pol., Catholic adj katolsk; sb katolik., catholic adj frisindet, liberal, fordomsfri., Catholicism sb katolicisme., catholicity sb frisindethed, fordomsfrihed., cathouse sb S bordel., Catiline Catilina., cation sb (elekt) kation., catkin sb (bot) rakle, 'gæsling'., catlap sb pøjt, sprøjt., catlike adj katteagtig., catling sb amputationskniv., catmint sb (bot) kattemynte, katteurt., catnap sb: [get a catnap] få (sig) en på øjet, få en lille lur., catnip (am) = catmint., cat-of-nine-tails sb nihalet kat, tamp., cat's cradle (leg med snor)., cat's-paw sb (mar) krængestik; blaf, svag vind, vindkrusning; [make a cat's-paw of sby] lade en rage kastanierne ud af ilden for sig., cat's pyjamas S = cat's whiskers., cat's-tail sb (bot) muskedonner., cat's-tail grass (bot) rottehale., catsuit tætsiddende hel (ski)dragt., catsup sb ketchup., cat's whisker metaltråd i krystaldetektor; [it's the cat's whiskers] S det er mægtig fint., cattish = catty., cattle sb kvæg, hornkvæg., cattle cake foderkage., cattle dealer kreaturhandler., cattle grid kreaturrist., cattle lifter kvægtyv., cattle pen kvægfold., cattle plague kvægpest., cattle rustler (am) kvægtyv., cattle show dyrskue., cattle thief kvægtyv., cattle truck (jernb) kreaturvogn., catty adj katteagtig; (fig) ondskabsfuld, sladderagtig., catwalk sb smal gang; (mar) løbebro., Caucasian adj fra Kaukasus, kaukasisk; hvid, tilhørende den hvide race; sb kaukasier; hvid., Caucasus Kaukasus., caucus sb forberedende partimøde; (diktatorisk) partibestyrelse., caudal adj hale-., caudillo sb statschef, fører, diktator., caudle sb varm drik med vin., caught præt og pp af catch., caul sb sejrsskjorte; hårnet., cauldron sb stor kedel., cauliflower sb blomkål., caulk vb (mar) kalfatre, tætte (med værk etc)., causal adj kausal; [causal relation] årsagssammenhæng., causality sb kausalitet, årsagssammenhæng., causation sb forårsagen, bevirken; årsagsforhold; årsagsbegreb; årsag., cause sb årsag; grund; sag ( fx the cause of liberty); vb forårsage, fremkalde, forvolde, bevirke; lade., causeless adj ubegrundet., causeway sb vej anlagt på dæmning; hævet vej over fugtig bund; landevej, chauss‚., caustic adj kaustisk, ætsende; (fig) ætsende, bidende, skarp; sb ætsemiddel., cauterization sb kauterisation, udbrænding; ætsning., cauterize vb kauterisere, udbrænde; ætse., cautery sb kauterisation; kauter, glødenål., caution sb forsigtighed, varsomhed; advarsel; vb advare; tilråde; (jur) gøre (en anholdt) opmærksom på at alt hvad han siger kan blive forelagt i retten; [caution!] giv agt! [he is a caution] T han er til