time); [place of call] (mar) anløbssted; [port of call] (mar) anløbshavn; [call of nature] naturlig trang (dvs til afføring etc); [obey the call of nature] træde af på naturens vegne; [be on call] have vagt, være i beredskab, være klar til at rykke ud; (merk) skulle tilbagebetales (, tilbageleveres) på anfordring; [pay a call] aflægge visit; T gå på wc; [he took five calls] (teat) han blev fremkaldt 5 gange; [within call] inden for hørevidde., callbox telefonboks., callboy piccolo., caller sb besøgende, gæst; (tlf): [the caller] den der ringer op., call girl (prostitueret der kan kontaktes pr. telefon)., calligraphy sb kalligrafi, skønskrift., call-in (show) telefonprogram., calling sb kald, stilling, profession; meldinger (i bridge)., calling card (am) visitkort., Calliope Kalliope (muse for episk poesi)., callipers sb pl 1. (med.) benskinner; 2. [inside callipers] dansemester, hulpasser; [outside callipers] krumpasser., callisthenics pl calisthenics (skønhedsgymnastik)., callloan = call money., callmaker (tlf) nummersender., call money anfordringslån., call number signatur (på biblioteksbog)., callosity sb hård hud, hårdhudethed; fortykkelse., callous adj (om hud) hård, (om hånd) barket; (fig) hjerteløs, ufølsom, afstumpet., call-over sb navneopråb., callow sb bar, nøgen, dunet; (fig) uerfaren, uudviklet; [callow youth] grønskolling, grøn dreng., call sign kaldesignal., call slip (bibl) bestillingsseddel., call-up sb (mil.) indkaldelse., callus sb hård hud; (forst) kallus., calm adj stille, rolig; klar; sb stilhed, ro; stille vejr, vindstille, havblik; vb berolige; [calm down] blive rolig, falde til ro; formilde, berolige., calmness sb stilhed, ro., Calor gas(R) flaskegas., calorie sb kalorie., calorific adj varmeudviklende; varme-, kalorie-; [calorific value] brændværdi., calorimeter sb kalorimeter., caltrop sb partisansøm; (glds) fodangel., calumet sb indiansk fredspibe., calumniate vb bagtale, bagvaske., calumniator sb bagtaler., calumnious adj bagtalerisk., calumny sb bagtalelse, bagvaskelse., Calvary Golgata., calve vb kælve., calves pl af calf., Calvinism calvinisme., Calvinist sb calvinist., calypso sb calypso., calyx sb (pl calyces el. calyxes) (bot) bæger., cam sb kam, knast (på hjul)., Cam: [the Cam] (flod som gennemstrømmer Cambridge)., camaraderie sb kammeratlighed., camber sb afrunding; oprunding (af kørebane etc); (på bil) hjulstyrt, forhjulenes hældning udefter; (mar) bjælkebugt., cambium sb (bot) vækstlag., Cambrian adj (geol) kambrisk., cambric sb kammerdug., Cambs. fk Cambridgeshire., came præt af come; se også cames., camel sb kamel; [break the camel's back] få bægeret til at flyde over., cameleer sb kameldriver, kamelrytter., camellia sb (bot) kamelia., camelry sb kamelrytteri., cameo sb kam‚ (relief i ædelsten); (fig) kort scene; (litterær) skitse; lille prægnant rolle., camera sb (fot) kamera; [in camera] (jur) for lukkede døre., cameraman sb (film-, presse-) fotograf; kameramand., cames sb pl blyindfatning (om vinduesruder)., camiknickers sb pl combination (dameundertøj)., camion sb lastvogn., camisole sb underliv (undertrøje)., camlet sb kamelot (slags tøj)., camomile sb kamille; [camomile tea] kamillete., camouflage sb camouflage; (mil.) sløring; vb camouflere; (mil.) sløre., I. camp sb lejr; vb slå lejr; ligge i lejr; campere., II. camp sb ironisk forkærlighed for det banale, vulgære, naivt opstyltede; banalitet, vulgaritet, naiv opstyltethed betragtet som en kvalitet i sig selv; ting el. personer der har disse egenskaber; adj kvindagtig, affekteret; opstyltet; camp; T bøsset; vb (teat S): [camp it] overspille, være krukket (el. skabagtig)., campaign sb felttog; kampagne; vb deltage i felttog el. kampagne., campaigner sb: [an old campaigner] en gammel rotte, en veteran., campanology sb (læren om) klokkeringning., camp bed feltseng., camp chair feltstol., camper campist; campingbil., camp fire lejrbål., camp follower civilist som følger med en hær, medløber; soldatertøs., camphor sb kamfer., camping sb lejrliv; camping., camping ground lejrplads., camping site campingplads., campion sb (bot) pragtstjerne., camp meeting (am) religiøst friluftsmøde., camp stool feltstol, klapstol., campus sb (am) universitets (, skoles) område., camshaft sb knastaksel., I. can sb kande; dunk; (især am) dåse; (am S) fængsel; lokum; bagdel, ende; vb lægge i dåse, henkoge (hermetisk); (am S) opgive, holde op med; fængsle; fyre, smide ud; [carry the can] S få skylden, få balladen; tage ansvaret; [a can of worms] (en kilde til) en uendelig række af problemer, en hvepserede; se også canned., II. can vb (præt could) kan; må (gerne)., Canaan Kanaan., Canadian adj canadisk; sb canadier., canal sb (gravet) kanal., canalize vb kanalisere; (fig også) lede., canard sb avisand., Canaries: [the Canaries] De kanariske Øer., canary sb kanariefugl., canary creeper (bot) sommerfuglekarse., canary grass (bot) glansfrø., canary reed (bot) rørgræs., cancel vb strege ud, stryge, slette; kassere; ophæve, annullere, stemple (frimærke); aflyse; afbestille; afsige ( fx a subscription); (om brøk) forkorte; sb (typ) omtrykt blad; [it cancels out] det går lige op., cancellation sb udstregning, annullering; aflysning; afbestilling; stempel (fx på frimærker)., cancer sb (med.) kræft; kræftskade; (astr) Krebsen; [the Tropic of Cancer] Krebsens vendekreds., cancerous adj kræft-, kræftagtig., candelabrum sb (pl candelabra) kandelaber, flerarmet lysestage., candid adj oprigtig, åben, ærlig; uvildig; [candid camera] spionkamera; skjult kamera; [candid picture, candid shot] (fot) naturligt billede, billede som ikke er instrueret., candidacy sb kandidatur., candidate sb ansøger, aspirant, kandidat., candidature sb kandidatur., candied sb kandiseret., candied peel sukat., candle sb lys (af stearin etc); vb gennemlyse ( fx eggs); [he is not fit to hold a candle to you] han kan slet ikke måle sig med dig; [burn the candle at both ends] ødsle med (el. øde) sine kræfter; brænde sit lys i begge ender; [the game is not worth the candle] det er ikke umagen værd., candleberry sb (bot) vokspors., candle end lysestump., candlelight levende lys., Candlemas kyndelmisse (2. februar)., candlepower sb lys (dvs lysstyrkeenhed); [fifty candlepower bulb] halvtreds-lys pære., candlestick sb lysestage., candour sb oprigtighed, åbenhed., candy sb kandis; (am) bolsjer, slik; vb kandisere; (om sukker) krystallisere., candy arse, (am) candy ass skvat, vatpik., candyfloss sukkervat., candy store (am) chokoladeforretning; T slikbutik., candytuft sb (bot) iberis., cane sb rør; sukkerrør; spanskrør; stok; vb prygle (med spanskrør)., cane chair kurvestol, rørstol., cane sugar rørsukker., cane trash sukkerrøraffald., canine adj hundeagtig, hunde-; [canine tooth] hjørnetand., caning sb dragt prygl., canister sb (blik)dåse., canister shot (mil.) kartæske., canker sb (bot) (plante)kræft; kræftagtigt sår; (fig) kræftskade; vb æde; fordærve; fordærves., cannabis sb cannabis, indisk hamp., canned adj dåse- ( fx food); S fuld; [canned music] mekanisk musik., cannery sb konservesfabrik., cannibal sb kannibal, menneskeæder., cannibalism sb kannibalisme, menneskeæderi., cannibalize vb adskille ubrugelig maskine og anvende dele deraf som reservedele, 'slagte'., cannon sb kanon; kanoner, skyts; (i billard) karambolage; vb karambolere; [cannon into] brase ind i., cannonade sb kanonade; vb skyde med kanoner., cannonball kanonkugle., cannon bone (på hest) forpibe., cannon fodder kanonføde., cannot vb kan ikke; [cannot but] kan ikke andet end, kan ikke lade være med at; [cannot help doing it] kan ikke lade være med at gøre det ( fx I cannot help laughing)., canny adj snu, sveden; forsigtig; [ca'canny] nedsat arbejdsintensitet (som fagforeningspolitik for at indskrænke produktionen)., canoe sb kano; kajak; vb sejle i kano (, kajak)., canon sb kirkelov; lov, forskrift, regel, kanon; fortegnelse over helgener; kanoniske skrifter; skrifter der anerkendes som ægte ( fx the Chaucer canon); kannik, domherre., canonical adj kanonisk; [canonical hours] kanoniske tider; canonicals sb pl ornat., canonize vb kanonisere, godkende; erklære for helgen., canoodle vb kæle., can opener dåseåbner., canopy sb tronhimmel, baldakin; perrontag; (over dør) udhæng; (over seng) sengehimmel; (om træer) løvtag, (forst) kronetag; (flyv) skærm (af en faldskærm); tag (over cockpit)., can't fk cannot., I. cant sb hældning, bøjning; vb give en hældning, bøje; vælte; kaste; hugge en kant af; (uden objekt) hælde, vippe over på siden; svinge rundt., II. cant sb hyklerisk tale, floskler, fraser; jargon; vb tale hyklerisk, bruge fraser., Cantab., Cantabrigian sb Cambridgemand; adj som har med universitetet i Cambridge at gøre., cantaloup(e) sb (bot) cantaloup (art melon)., cantankerous adj trættekær, krakilsk, kværulantisk., cantata sb kantate., canteen sb marketenderi, frokoststue, kantine; feltflaske., canter sb kort galop; vb løbe i kort galop; lade løbe i kort galop; [win in a canter] vinde en let sejr., Canterbury: [Canterbury bell] (bot) klokkeblomst., cantharides sb pl (med.) spansk flue., cant hook tømmerhage, vendekrog., canticle sb salme (om visse stykker af Prayer Book); [the Canticles] Salomons Højsang., cantilever sb udligger; adj udhængende, fritbærende; [cantilever bridge] cantileverbro; [cantilever wing] (flyv) fritbærende plan., canto sb sang (afsnit af et digt)., I. canton sb kanton (i Schweiz)., II. canton vb indkvartere (soldater)., cantonment sb kantonnement., cantrips sb pl (skotsk) heksekunster; udskejelser., Canuck sb (am S neds) (fransk-)canadier., Canute Knud., canvas sb lærred; sejldug; [under canvas] i lejr, i telt(e); (mar) under sejl., canvass vb drøfte; fremsætte ( fx a plan); undersøge; (pol) agitere, drive husagitation, hverve stemmer; (merk) gå rundt ved dørene og tage imod bestillinger, tegne annoncer etc, T stemme dørklokker; sb agitation, arbejde for ens kandidatur., canvasser sb stemmehverver; agitator; (annonce)agent, akkvisitør., canyon sb fjeldkløft; dyb flodseng., caoutchouc sb kautsjuk., I. cap sb hue, kasket, sixpence, kappe (hovedbeklædning), hætte (også til fyldepen etc); (mælke)kapsel; dæksel; låg; fænghætte; knaldhætte; (mar) æselhoved; (med.) pessar; hue som tildeles landsholdsspiller; landskamp; [the cap fitted] bemærkningen ramte; [if the cap fits you, wear it] du følte dig nok truffet! [she set her cap at him] hun lagde an på ham; [cap and bells] narrehue; [cap and gown] akademisk dragt; [cap in hand] ydmygt, med hatten i hånden., II. cap vb sætte hætte (, kapsel, dæksel) på; sætte fænghætte i; tage huen af; (fig) overgå; sætte kronen el. slutstenen på, krone (fig); [cap anecdotes] søge at overgå hinanden i at fortælle historier; [to cap it all] oven i købet; for at gøre målet fuldt; [capped with snow] sneklædt, med sne på toppen; [to be capped] (i sport) spille landskamp., capability sb evne; duelighed., capable adj dygtig, egnet, duelig; [capable of doing it] i stand til at gøre det; [it is capable of several interpretations] det kan fortolkes på flere måder., capacious adj rummelig., capacitance sb (elekt) kapacitet., capacitate vb sætte i stand (til), kvalificere., capacitor sb (elekt) kondensator., capacity sb evne til at rumme (el. optage); rumindhold, (mar) drægtighed; rummelighed, plads; (om person) dygtighed, evne, kvalifikation; (om maskine etc) kapacitet, ydeevne; [load capacity] lasteevne; [in an official capacity] i embeds medfør; [in his capacity of] i sin egenskab af; [with a seating capacity of 2500] med 2500 siddepladser; [storage capacity] lagerplads; [filled to capacity] helt fuld, fyldt til sidste plads; [work to capacity] arbejde for fuld kraft., cap-a-pie adv: [armed cap-a-pie] væbnet fra top til tå, væbnet til tænderne., caparison sb sadeldækken, skaberak; vb lægge sadeldækken på., I. cape sb cape, slag; slængkappe., II. cape sb forbjerg; [the Cape] Kap det gode Håb., cape jasmine (bot) gardenia., I. caper sb kapers, kapersbusk., II. caper sb bukkespring; vb danse, hoppe, springe (af glæde), gøre krumspring; [capers] narrestreger; [cut capers] springe, hoppe; lave narrestreger., capercaillie, capercailzie sb (zo) tjur., Cape Town Kapstaden., Cape Verde Kap Verde; [the Cape Verde Islands] De kapverdiske Øer., cap gun knaldhættepistol., capillary sb kapillar, kapillær, hårkar; [capillary action] hårrørsvirkning; [capillary plexus] hårkarnet., I. capital sb 1. hovedstad; 2. kapital; 3. kapitæl (på søjle); 4. stort bogstav ( fx the name was written in capitals); [small capital] (typ) kapitæl; [make capital out of] slå mønt af, drage fordel af, udnytte., II. capital adj 1. hoved-, vigtigst; 2. T fortræffelig, storartet; 3. som straffes med døden ( fx crime, offence); 4. kapital- ( fx gains vinding; goods goder); [capital letters] store bogstaver; [capital levy] engangsskat, formueafgift; [capital punishment] dødsstraf., capitalism sb kapitalisme., capitalist sb kapitalist; adj kapitalistisk., capitalistic adj kapitalistisk., capitalize vb 1. (økon) kapitalisere; 2. skrive med stort bogstav (, store bogstaver); [capitalize (on)] (fig) udnytte, slå mønt af, drage fordel af., capitation sb skat på hver enkelt person, kopskat; [capitation fee] gebyr pro persona; [capitation grant] tilskud pr person (, om skole: pr elev)., Capitol Kapitolium., capitulate vb kapitulere., capitulation sb kapitulation., capon (zo) kapun (kastreret hane)., cap pistol knaldhættepistol., caprice sb grille, lune, kaprice; lunefuldhed., capricious adj lunefuld, kapriciøs., Capricorn (astr) Stenbukken; [the Tropic of Capricorn] Stenbukkens vendekreds., capriole sb kapriol