universitet., bulldoze vb rydde, planere; (fig) kue, tvinge., bulldozer sb bulldozer, rydningstraktor., bullet sb kugle (til riffel, pistol); projektil; [bite the bullet] sluge kamelen; tage det som en mand; [get the bullet] S blive fyret., bullet-headed adj rundhovedet., bulletin sb bulletin., bulletin board opslagstavle., bulletproof adj skudsikker., bullfight sb tyrefægtning., bullfinch dompap; høj hæk (med grøft ved siden af)., bullfrog (zo) oksefrø., bullheaded adj stædig, stivnakket, stejl., bullhorn (am) råber (med forstærker), megafon., bullion sb umøntet guld el. sølv; [gold in bullion] guld i barrer., bullock sb (zo) stud., bull operator (merk) haussespekulant., bullring sb arena (til tyrefægtning)., bullroarer sb brummer (stykke træ i en snor)., bull's-eye sb 1. skibsvindue, koøje; 2. blændlygte; 3. centrum (i skive), pletskud; 4. (omtr) bismarcksklump., bullshit sb S (vulg) øregas, bræk, ævl., I. bully vb herse med, behandle brutalt, tyrannisere, hundse, mobbe; sb storpraler; bølle, voldsmand; tyran; alfons., II. bully adj (am) fin, udmærket; [bully for you!] bravo!, bully beef (mil.) henkogt oksekød., bullyrag vb tyrannisere, overfuse, plage., bulrush sb (bot) siv, lysesiv; søkogleaks, dunhammer, muskedonner., bulwark sb vold, bastion; bølgebryder; (mil.) skanseklædning; (fig) bolværk, værn., bum sb S rumpe, bagdel; (am) vagabond, bums; nasser, dagdriver; skvadderhoved; fan; vb vagabondere; drive; nasse sig til, bomme, tigge; adj værdiløs; dårlig; elendig; [go on the bum] vagabondere; drive om; nasse; tigge; [give sby the bum's rush] S smide en ud, give ‚n et spark., bumbailiff sb (pante)foged., bumble sb (indbildsk kommunal funktionær); kludder; vb kludre, fumle; summe, rumle; ævle., bumblebee humlebi., bumblepuppy stangtennis; dårlig spiller., bumboat sb (mar) bombåd, kadrejerbåd., bumf sb S toiletpapir; (neds) papirer, dokumenter., bummer sb (am) vagabond, drivert; afskyelig oplevelse, mareridt; fiasko., bump sb bump, stød, slag; bule; vb bumpe, støde, dunke; (om skib) hugge; (om køretøj) skumple; (i kaproning) indhente og røre den foranliggende båd; [bump of locality] stedsans; [bump off] S myrde, rydde af vejen., bumper sb kofanger; svingende fuldt glas; (teat) fuldt hus; adj usædvanlig god (el. rig), rekord- ( fx harvest); [bumper to bumper] klos op ad hinanden., bumper sticker (am) plakat til at klæbe på kofanger., bumph = bumf., bumping-race (kaproning på flod, hvor det gælder for hver båd at indhente og røre den foranliggende båd)., bumpkin sb bondetamp, klods., bumptious adj skidtvigtig, indbildsk., bumpy adj ujævn, knoldet., bum steer vildledende oplysninger., bum-sucker sb S spytslikker, fedterøv., bun sb (bagværk:) bolle; (hår:) knude; [have a bun in the oven] S være gravid, "have stær i kassen"; [take the bun] være nummer et, vinde, sejre; [that absolutely takes the bun] det er vel nok højden!, I. bunch sb bundt, knippe ( fx of keys); klase ( fx of grapes), klynge, gruppe; (neds) bande, samling ( fx they are a bunch of criminals); [the best of the bunch] den bedste af dem alle; [bunch of flowers] buket., II. bunch vb bundte; [bunch up] klumpe sig sammen; (fx om en skjorte) lægge sig i folder., bunco vb (am S) snyde (især i kortspil)., buncombe = bunkum., bundle sb bundt; bylt; vb bylte sammen; stoppe ( fx bundle clothes into a drawer; bundle him into a taxi); sende i huj og hast ( fx bundle him off to school); [go a bundle on] S være vild med; [bundle out] jage væk, kaste ud; sende (, komme) af sted i en fart; [bundle up] bundte (, bylte) sammen; (i tøj) hylle (el. pakke) ind., bun-fight sb teslabberas; støjende (og tætpakket) komsammen., bung sb spuns; vb spunse; T smide; [bunged up] tilstoppet, tillukket; (am) mishandlet, ramponeret., bungalow sb bungalow., bunghole spunshul., bungle vb fuske, kludre; forkludre; sb fuskeri, kludder, bommert., bungler sb fusker., bunion sb betændt hævelse (på tå), knyst., bunk sb (i tog, skib) køje, (mar også) standkøje; S vås; vb gå til køjs; [bunk off, do a bunk] stikke af., bunker sb (mil., mar) bunker; vb tage olie (, kul) ind, bunkre., bunkum sb floskler, valgflæsk; vrøvl, nonsens., bunny sb (kælenavn for) kanin; serveringspige i kaninkostume., Bunsen: [Bunsen burner] bunsenbrænder., bunt sb (bot) stinkbrand, (mar) bug (af sejl); vb stange, støde., bunting sb flagdug, flag; kørepose (til baby); (zo) værling; [yellow bunting] gulspurv., buoy sb bøje; vb afmærke ved bøje(r); [buoy up] holde flydende, holde oppe; opmuntre., buoyage sb farvandsafmærkning., buoyancy sb evne til at flyde; opdrift; (fig) lethed, frejdighed, livsmod., buoyant adj flydende (ovenpå); som bærer oppe; (fig) optimistisk, frejdig, livsglad; (merk) stigende., bur sb burre; se også burr., burberry(R) sb vandtæt stof; frakke deraf., burble vb (om bæk) pludre; (om person) snakke, kværne., burbot sb (zo) ferskvandskvabbe., burden sb byrde; (mar) drægtighed; (i sang) omkvæd; vb bebyrde, betynge; [burden of proof] bevisbyrde; [the burden of] hovedindholdet af., burdensome adj tyngende, byrdefuld., burdock (bot) burre., bureau sb bureau, kontor, regeringskontor; (møbel:) skrivebord, sekretær, (am) kommode., bureaucracy sb bureaukrati., bureaucrat sb bureaukrat., bureaucratic adj bureaukratisk., burelage sb (i filateli:) bundtryk., burette sb måleglas., burg sb (am T) by., burgee sb lille splitflag, klubstander., burgeon sb knop; spire; vb knoppes, spire, spire frem; (fig) skyde op (el. frem), vokse (, brede sig) hurtigt., burgess sb borger., burgh (skotsk) = borough., burgher sb borger., burglar sb indbrudstyv., burglar alarm tyverialarm., burglarious adj indbruds-., burglarize vb gøre indbrud (i)., burglary sb indbrudstyveri., burgle vb gøre indbrud (i); plyndre; ernære sig som indbrudstyv., burgomaster sb borgmester (i Skandinavien, Tyskland eller Holland)., Burgundy Burgund; sb bourgogne (vin)., burial sb begravelse., burial ground begravelsesplads, kirkegård., burial mound gravhøj., burial service begravelsesritual., burin sb gravstikke (til gravering)., burk sb S fjols, fæ., burke vb kvæle, kværke; (fig) henlægge; sylte (fx forespørgsel i parlamentet); dysse ned; gå (el. vige) uden om; [burke at] vige tilbage for, stejle over., burlap sb hessian, sækkelærred; groft stout., burlesque adj naragtig, burlesk; sb parodi, travesti; (am) variet‚forestilling (især med striptease); vb gøre latterlig, travestere, parodiere., burly adj tyk, svær; stor og stærk., I. burn vb (burnt, burnt el. burned, burned) brænde; gøre solbrændt; sb brandsår; forbrænding; brandplet; [his money burns a hole in his pocket] han kan ikke holde på penge; [burn up] brænde; komme i brand; flamme op; (fig) blive rasende; S skælde læsterligt ud; [burn with enthusiasm] gløde af begejstring; se også boat, ear, finger etc., II. burn sb bæk, strøm., burnet sb (bot) kvæsurt; pimpinelle., burnet rose (bot) pimpinellerose., burning glass brændglas., burnish vb polere; blive blank; sb glans., burnous sb burnus., burnout sb (i raket etc) drivstofslut., burnt præt og pp af burn., burp sb bøvs; vb bøvse., burp gun maskinpistol., burr sb burre (også fig); kastanjes skal; (på træ) knude, udvækst; (på hjortetak) rose; (ru kant) grat; (tandl) bor; (astr) ring om månen; (om lyd) summen, brummen, (fon) tungerodssnurren på r; vb summe, brumme., burro sb (am) lille æsel., burrow sb hule, gang (lavet af dyr, fx kaniner); vb grave (el. bore) sig ned; [burrow into] (fig) dykke ned i, udforske., bursar sb kasserer, kvæstor; stipendiat., bursary sb kvæstur; stipendium., burst vb (burst, burst) briste, revne; sprænges, springe, eksplodere; fare, springe, bryde (frem, ud); (om uvejr) bryde løs; (med objekt) sprænge; få til at revne; knalde ( fx a balloon); sb sprængning, eksplosion; udbrud; brag; salve, byge (fra maskinpistol); sæt, kraftanstrengelse; S druktur; [burst into leaf (, flower)] springe ud; [burst into the room] komme farende (el. brase) ind i værelset; [burst in (up)on] (komme farende og) afbryde ( fx their conversation); [burst out] fare op; udbryde; [burst out laughing] briste i latter; [burst one's sides with laughing] være ved at revne af grin; [burst up] gå i stykker, ramle; [it suddenly burst upon me] det gik pludselig op for mig; [be bursting with] strutte af, være fyldt til randen med., burthen (glds) = burden., burton sb (mar) håndtalje., burweed sb (bot) tornet brodfrø., bury vb begrave; se også sand., burying beetle (zo) ådselgraver., bus sb (omni)bus; (især am også) rutebil; S bil, motorcykel, flyvemaskine; [miss the bus] S forspilde sin chance, forpasse det gunstige øjeblik., busboy sb (am S) afrydder (i restaurant)., busby sb bjørneskindshue, chakot af skind., I. bush sb busk; buskads, krat; efeublade som vinhusskilt; (i Australien og Afrika) kratskov, skov med underskov; [good wine needs no bush] en god vare anbefaler sig selv; [take to the bush] (austr) flygte ud i kratskoven (og leve som forbryder); se også II. beat., II. bush sb bøsning; vb: [bush a bearing] indsætte en bøsning i et leje., bushbuck sb (zo) skriftantilope., bushed adj vildfaren; desorienteret; udmattet., bushel sb skæppe (= 36,35 liter); vb (am) lappe, reparere, omsy; [hide one's light under a bushel] sætte sit lys under en skæppe., bushfighting sb junglekrig., bushing sb bøsning., Bushman sb buskmand., bushman sb (austr) nybygger., bushpig sb (zo) penselsvin., bushranger sb (austr) hård forretningsmand, grisk person; (glds) røver., bush telegraph jungletelegraf., bushwhack vb (am) overfalde, falde i ryggen; rydde en sti i tæt skov., bushy adj busket., business sb (se også busyness) profession, bestilling ( fx what is your business?); hverv, opgave, gerning ( fx it is my business in life to save souls); pligt, sag ( fx it is the manager's business to see to that); ærinde ( fx he is here on (i) lawful business); forretninger ( fx he is here on (i) business); sager ( fx business before the committee); arbejde ( fx business before pleasure); (mere ubestemt) affære, sag, 'historie' ( fx I am tired of the whole business); (merk) forretning ( fx he sold the business); handel, handelsvirksomhed, forretninger; (teat) 'spil' (ud over replikker); T afføring, bæ; [the business of the day] dagsordenen; [current (el. daily) business] løbende forretninger; [do business] T lave pølser, lave 'stort'; [do business with] handle med; [get down to business] T komme til sagen; [go about one's business] passe sine egne sager; [go into business] blive forretningsmand; [be back in business] være igang igen; [be in the business of] beskæftige sig med, give sig af med; [be kept in business] holde den gående; [make it ones business to] sætte sig for at; sørge for at; [he means business] T han mener det alvorligt; [mind your own business] pas dig selv; [he has no business to] han har ingen ret til at; [it is no business of yours, it is none of your business] det kommer ikke dig ved; [like nobody's business] S lynhurtigt; som en drøm; [send sby about his business] afvise ‚n; bede en passe sig selv; [a good stroke of business] en god forretning; [what is your business here?] hvad har du her at gøre?, business double (i bridge) forretningsdobling., business end den ende (af værktøj etc) man bruger til arbejdet (fx mods skaftet); [the business end of the nail] sømmets spids., business hours pl kontortid, ekspeditionstid, åbningstid., businesslike adj forretningsmæssig, praktisk, effektiv, målbevidst, saglig., business suit (am) jakkesæt., busing sb (am) buskørsel; (am) (transport af elever til fjernereliggende skole for at fremme racemæssig lighed)., busker sb gade- (el. gård)musikant; gadegøgler., buskin sb koturne; halvstøvle., buslane busbane., busman sb omnibuschauffør; [busman's holiday] fritid (el. ferie) der tilbringes med samme slags arbejde som det man plejer at udføre., buss sb kys, smask; vb kysse., bussing = busing., I. bust sb buste; S drikkegilde; (am) razzia, arrestation; fallit., II. bust vb S = burst; smadre, ødelægge; ruinere; gå i stykker; gå fallit; (am også) lave razzia i, storme; arrestere, tage., III. bust adj: [be bust] være flad (dvs pengeløs); [go bust] gå i brokkassen, være kaput; gå fallit; [go on the bust] svire, gå på druktur., bustard sb (zo): [great bustard] stortrappe; [little bustard] dværgtrappe., bustle vb have travlt, fare omkring; skynde på; sb travlhed; (i damekjole) tournure., bustling adj geskæftig, travl., bust-up sb skænderi; slagsmål., I. busy adj optaget, beskæftiget (with, in, at af, med); travl ( fx he is a very busy man); (neds) emsig, geskæftig; (om billede) gnidret; overfyldt; (om gade) befærdet; [be busy doing sth] have travlt med at gøre noget ( fx he is busy packing); [get busy] tage affære; gå i gang; [keep sby busy] holde en i ånde; [the line is busy] (om telefon, telegraf) optaget., II. busy vb: [busy oneself] beskæftige sig (with, in, at, about med)., busybody sb geskæftig person, en som blander sig i andres sager., busyness sb travlhed (se også business)., but conj, præp, adv men; undtagen, uden ( fx he never speaks but she contradicts him); kun ( fx but an hour ago; I can but ask); som ikke ( fx not a man but would); jamen ( fx but that is not true!); [all but] næsten ( fx he was all but drowned; he all but collapsed); [but for him] uden ham, dersom han ikke havde været; [if I had but known] havde jeg blot (el. bare) vidst det; [the last but one] den næstsidste; [not but what] (end)skønt; [nothing but] intet andet end; [but that] at ... ikke ( fx I am not such a fool but that I understand you); hvis ikke, medmindre ( fx she would have fallen but that he caught (havde grebet) her)