sætte sig ind i., bone china benporcelæn., bone-dry adj knastør., bonehead dumrian., bone-idle adj luddoven., bone meal benmel., boner sb bommert, brøler., bonesetter sb se osteopath; (glds) benbrudslæge., boneshaker skærveknuser, dårlig cykel., bonfire sb bål, glædesblus; [make a bonfire of] brænde af., bonhomie sb gemytlighed., bonkers adj T skør., bonne sb bonne (barnepige)., bonne bouche sb lækkerbisken; rosinen i pølseenden., bonnet sb hue; kyse(hat); hætte; (på skorsten) røgfang; (tekn) dæksel, (på bil) motorhjelm, kølerhjelm., bonnet box hatteæske., bonnet monkey sb (zo) hueabe., bonny adj (skotsk) køn, frisk., bonus sb bonus; gratiale, tillæg; [bonus share] friaktie., bony adj benet, knoglet; fuld af ben., boo vb (skræmme el. håne ved at) råbe 'boo'; pibe ud., boob S 1. sb fjog, fjols; 2. sb bommert, brøler; 3. boobs pl bryster, babser; 4. vb kludre, jokke i det., boob tube (am S) tossekasse (dvs TV)., booby sb klodrian; fjog; nr. sjok (den sidste i konkurrence); (zo) sule., booby hatch S galeanstalt., booby prize præmie til den der klarer sig dårligst; trøstpræmie., booby trap fælde, ubehagelig overraskelse; (mil.) dødsfælde, luremine., boodle sb S bande, flok; penge (især til bestikkelse)., boogie-woogie sb boogie-woogie (jazzstil)., I. book sb bog; hæfte ( fx of stamps; of tickets); (opera)tekst; [the book] (i bridge) bogen (dvs seks stik); [the Book] Bibelen; [be in sby's bad (el. black) books] være i unåde (el. dårligt anskrevet) hos en; [be in the book] stå i telefonbogen; [by the book] korrekt, efter reglerne; [in my book] T efter min mening; [be in sby's good books] være i kridthuset hos en; [take a leaf out of his book] følge hans eksempel, tage eksempel efter ham; [book of reference] opslagsbog; [swear on the Book] aflægge ed; [be on the books] stå i medlemsfortegnelsen; (merk) være bogført, stå opført i bøgerne; [suit one's book] passe i ens kram; [bring to book] kræve til regnskab; [throw the book at] se I. throw; [without book] efter hukommelsen; uden beføjelse., II. book vb indskrive, føre til bogs, bogføre; notere, skrive op ( fx an order); bestille (forud), reservere ( fx rooms, seats); løse billet ( fx book here!); (om foredragsholder etc) træffe aftale med, engagere; (i fodbold) give en varsel; (om politiet) notere; skrive rapport om (en sigtet); [booked up] overtegnet, udsolgt., bookable adj som kan bestilles (forud)., bookbinder bogbinder., bookbinding bogbinding; bogbinderi., bookcase bogreol, bogskab., book end bogstøtte., bookie sb S bookmaker., booking clerk billetsælger, billettør., booking office billetkontor., bookish adj pedantisk, boglærd, boglig., bookkeeper bogholder., bookkeeping bogholderi., book-learned boglærd., booklet sb brochure, hæfte, (lille) bog., bookmaker bookmaker, professionel væddemålsagent (ved hestevæddeløb)., bookman litterat., bookmark bogmærke., bookmobile bogbus., bookplate ekslibris, ejermærke i bog., bookseller boghandler., bookshop boghandel., bookstall bog- og aviskiosk., bookstand bogreol; bog- og aviskiosk., bookstore (am) boghandel., book support bogstøtte., book token gavekort til bog (, bøger)., book value bogført værdi., book van bogbil., bookworm bogorm, læsehest., I. boom sb bom; spærring; (på kran) bom, udligger; (til mikrofon) mikrofonstativ, giraf; (om lyd) drøn, drønen, rungen; (merk) opsving, hausse, højkonjunktur., II. boom vb drøne, runge, brumme, bruse, dundre; gøre reklame for; tage et opsving, blomstre, stige voldsomt; (om flod) få tilstrækkelig høj vandstand til at tømmerstokke kan flyde, (om tømmer) flyde., boomerang sb boomerang., boon sb gode, velsignelse; velgerning., boon companion: [his boon companion] hans gode ven og omgangsfælle; hans bonkammerat., boondocks sb pl (am): [the boondocks] bøhlandet., boondoggle (am) sb unyttigt nørkleri; molboarbejde; vb dyrt og unyttigt foretagende (især for offentlige midler); vb nørkle; nusse, gøre overflødigt arbejde., boor sb bonde; tølper, bondeknold., boorish adj ubehøvlet, tølperagtig., boost vb opreklamere; løfte i vejret; forstærke; øge; få til at stige; sætte i vejret; ophjælpe, hjælpe op; sb reklame; stigning; opmuntring., booster sb reklamemager; (elekt) tillægsmaskine; forstærker (til forøgelse af tryk); (til missil) startraket, starttrin., I. boot sb: [to boot] oven i købet, tilmed., II. boot sb støvle; bagagerum (i vogn); vb sparke; [get the boot] blive fyret; [the boot is on the other foot (el. leg)] bladet har vendt sig; [put the boot in] sparke til en der ligger ned; give en et æselspark, skrue bissen på, blive grov., bootblack skopudser., booted eagle (zo) dværgørn., bootee sb støvlet; lammeskindskamik; strikket babystøvle., booth sb (markeds)bod; (am) telefonboks., bootjack sb støvleknægt., bootlace snørebånd., bootleg vb begå spritsmugleri; smugle., bootlegger sb spritsmugler., bootless adj unyttig; frugtesløs., bootlicker sb spytslikker., boots sb hotelkarl., bootstrap sb støvlestrop; adj selvhjulpen; [pull oneself up by one's bootstraps] hale sig op ved hjælp af sine støvlestropper, løfte sig selv op ved hårene, klare sig uden hjælp; [by the bootstrap method] ved egen hjælp., boot tree støvleblok, læst; skostiver., booty sb bytte; [play booty] spille under dække med nogen., booze S vb bumle, svire, drikke sig fuld; sb svir, drik, sprut., boozy adj omtåget; fordrukken., bop vb (am) slå., bo-peep sb titteleg; borte, borte - tit-tit., boracic adj = boric., borage (bot) hjulkrone., borate sb (kem) borsurt salt., borax sb (kem) boraks., border sb rand; kant; grænseområde (især 'the Borders' mellem Skotland og England); grænse; (på tøj) bort, kantning, bræmme; (om billede etc) ramme; (i have etc) rabat, smalt blomsterbed; vb kante, indfatte; begrænse; [border on] (også fig) grænse til., borderers sb pl grænsebefolkning (især på grænsen mellem England og Skotland)., borderland sb (også fig) grænseområde., borderline case grænsetilfælde; (psyk) grænsepsykose., border state randstat., I. bore præt af bear., II. bore vb bore, udbore; plage, kede; sb bor, hul; kedelig person el. ting, plage; (i skydevåben) løb, kaliber; [it is a bore] det er ærgerligt, det er kedeligt; [be bored] kede sig; [be bored stiff (el. to death el. to tears)] kede sig ihjel; [be bored with] være led og ked af; [look bored] se ud til at kede sig., III. bore sb flodbølge., boreal adj nordlig, nord-., borecole sb grønkål., boredom sb kedsomhed., borer sb bor(eapparat); (zo) borende insekt; slimål., boric adj (kem) bor-; [boric acid] borsyre., boring adj borende; kedelig., born, borne pp af bear; [never in my born days] aldrig i mine livskabte dage., born-again adj åndeligt genfødt., boron sb (kem) bor; [boron hydrate] borbrinte., borough sb købstad; valgkreds; [the Borough] dvs Southwark (del af London)., borrow vb låne (af andre); (mar) gå tæt ind til (kysten); luffe; [borrowed plumes] lånte fjer., borrower sb låntager, låner., Borstal, borstal: [Borstal (institution)] (form for ungdomsfængsel)., boscage sb krat, skovlandskab., bosh sb vrøvl, sludder; vb ødelægge, spolere., bosky adj skovklædt, skovbevokset., bosom sb barm; bryst; (fig) skød ( fx in the bosom of the family); (am også) skjortebryst., bosom friend hjertensven., bosomy adj barmfager; barmsvær., I. boss sb T mester, principal, chef; diktatorisk (parti)leder, boss; formand; adj mesterlig, mester- ( fx cook); vb herse med, styre, råde; optræde som leder; [boss the show] stå for det hele., II. boss sb knop, fremspring; nav (fx på skibs-skrue); (hist.: på skjold) knap, bukkel., boss-eyed adj enøjet, skeløjet., boss shot forbier., bossy adj dominerende, diktatorisk., B.O.T. fk Board of Trade., botanic(al) adj botanisk., botanist sb botaniker., botanize vb botanisere., botany sb botanik., Botany wool (slags fin australsk uld)., botch sb makværk; vb forkludre; lappe sammen, sammenflikke., botcher sb lappeskomager; fusker., botfly sb bremse., both adj begge; både; [both and] både og; [you can't have it both ways] man kan ikke både blæse og have mel i munden; [both of them are here] de er her begge to., bother vb plage, genere; gøre knuder; plage sig (about med), spekulere (about over, på), bekymre sig (about om); nære bekymringer; sb plage, bryderi, besvær, vrøvl; ståhej; [I can't be bothered] jeg gider ikke; [don't bother!] gør dig ingen ulejlighed! T det skal du ikke spekulere på! [oh bother!] pokkers også! [bother him] gid pokker havde ham., botheration sb = bother sb., bothersome adj besværlig., Bothnian, Bothnic adj botnisk., bo tree (bot) det hellige figentræ., bottle sb flaske; S gåpåmod, krudt; vb fylde på flasker, aftappe; henkoge; [bring up on the bottle] opflaske; [bottle up] tilbageholde, gemme på; holde i tømme ( fx one's anger); [bottled up] indestængt ( fx fury); [bottled beer] flaskeøl; [bottled gas] flaskegas., bottle-feed give flaske., bottle green flaskegrøn., bottleholder (en boksers) sekundant., bottleneck (også fig) flaskehals., bottle-nosed adj rødnæset, med drankertud., bottle-nosed whale (zo) døgling., bottle opener oplukker, kapselåbner, T madonna., bottle party sammenskudsgilde., I. bottom sb bund; grund; nederste del ( fx of the garden); inderste del; (på menneske) bagdel, ende; (af stol) sæde; (mar) bund; skib; adj lavest ( fx price), nederst ( fx step trin), underst ( fx card), sidst ( fx my bottom dollar); [you can bet your bottom dollar on that] (fig) T det kan du bide dig i næsen på; [at the bottom] på bunden; ved foden (af en høj); neden for, forneden; [he is at the bottom of it] han står bag ved det; [from top to bottom] fra øverst til nederst; [knock the bottom out of] slå bunden ud af, (fig) slå grunden væk under; gendrive fuldstændigt; [bottoms up!] skål! drik ud! [with plain bottoms] (om bukser) uden opslag., II. bottom vb sætte bund (, sæde) i; komme ned til bunden; (fig) komme til bunds i; (om priser) nå bunden; [bottom out] nå det laveste punkt, nå bunden (og begynde at stige igen)., bottom drawer (nederste) kommodeskuffe (til opbevaring af brudeudstyr)., bottomless adj bundløs; (fig) uudgrundelig; (om pige) nøgen., bottom line (i regnskab) slutresultat; (fig) afgørende faktor, kernepunkt; [the bottom line] (også) sagens kerne; det springende punkt., bottomry sb sølån, bodmeri; [bottomry bond] bodmeribrev., botulism sb (med.) pølseforgiftning., boudoir sb boudoir., bouffant adj struttende; (om hår) touperet., bough sb gren., bought præt og pp af buy., bouillon sb bouillon., boulder sb rullesten, kampesten., boulevard sb boulevard., bounce sb spring, hop; elasticitet, springkraft; (fig) T livlighed, fut; praleri, vigtighed; vb springe, hoppe; springe tilbage (, op); (fig) narre; prale; S smide ud; (om check) blive afvist (af banken) som dækningsløs; [bounce the ball] lade bolden springe tilbage; [bounce back] (fig) rette sig hurtigt; [bounce into the room] komme bragende ind., bouncer sb S (i restaurant etc) udsmider., bouncing adj kraftig, struttende af sundhed., I. bound vb springe, hoppe; springe tilbage; sb spring, hop; se også II. leap., II. bound sb grænse, skranke; vb begrænse; [bounds] afgrænset terræn uden for hvilket man ikke må komme; [out of bounds] forbudt (område); [beat the bounds] efterse (og markere) sognegrænserne; [set bounds to] sætte grænser for, begrænse., III. bound præt og pp af bind; adj bundet, indbundet (etc, cf bind); (mar) bestemt (for til), på vej (for til); (am) T fast besluttet ( fx I am bound to go if I can); [homeward bound] for hjemgående, på hjemvejen; [be bound to] (også) være nødt til at ( fx admit it); være sikker på at; [he is bound to come] han kommer ganske bestemt; [it was bound to happen] det måtte ske; [be bound up in] være optaget af, gå op i; [be bound up with] hænge sammen med, være uløseligt forbundet med., boundary sb grænse., bounden adj: [my bounden duty] min simple pligt., bounder sb fyr (især tarvelig og støjende), plebejer; sjover., boundless adj grænseløs., bounteous adj gavmild; rigelig, rundelig., bountiful adj gavmild; rigelig., bounty sb gavmildhed; gave; præmie., bouquet sb blomsterbuket; duft, aroma., bourbon sb Bourbon whisky., bourgeois sb (pl ds) spidsborger, person af middelstanden; adj (spids)borgerlig., bourn(e) sb (glds) grænse; mål; bæk, vandløb., bout sb omgang, tur; tag, dyst, tørn, kamp; anfald ( fx of fever)., boutique sb boutique, modesalon., bovine adj okse-, ko-; (fig) sløv, dum., Bovril(R) (kødekstrakt)., bovver sb S ballade, slagsmål., bovver boots pl kraftige sømbeslåede støvler., I. bow vb bøje; bukke; nikke; hilse, tage hatten af; bøje sig (to, before for); sb buk; [bow sby to the door (, carriage)] følge en (bukkende) til døren (, vognen); [bow one's knee to] bøje knæ for; [bow one's thanks] bukke (el. bøje hovedet) til tak; [bowing acquaintance] flygtigt bekendtskab; [make one's bow] debutere; trække sig tilbage; [bow out] trække sig tilbage (el. ud); [bow sby out] følge en (bukkende) ud., II. bow sb (mar) bov; [a shot across the bow] et skud for boven., III. bow sb bue; sløjfe; (på saks) øje; vb (mus.) bruge buen; [draw the long bow] overdrive; se også I. string., Bow bells klokkerne i Bow Church i London; [he is born within the sound of Bow bells] han er en ægte londoner., bowdlerize vb rense for formentlig anstødelige udtryk; [bowdlerized edition] udrenset udgave; udgave ad usum delphini., bowel movement afføring., bowels sb indvolde, tarme; [the bowels of the earth] jordens indre; [have your bowels moved?] har De haft afføring?, I. bower sb lysthus, løvhytte; (poet) kammer., II