blow-off valve afblæsningsventil., blow-out sb udblæsning; punktering; sprængning af sikring; S sold, ædegilde., blowpipe pusterør; loddepistol., blowtorch (am) blæselampe., blow-up sb forstørrelse; eksplosion; raserianfald., blowzy adj tyk og grov; sjusket klædt., BLT fk (am) bacon, lettuce and tomato sandwich., blub vb = II. blubber., I. blubber sb hvalspæk., II. blubber vb tude, flæbe, brøle., bludgeon sb knippel; vb slå med en knippel; prygle, banke; (fig) tromle ned; tvinge., blue adj blå; (fig) nedtrykt, melankolsk, trist; (pol) tilhørende torypartiet; (om film, bog etc) uartig, sjofel, pornografisk; (om kvinde, glds) lærd, intellektuel; sb blåt, blå farve; konservativ; (om kvinde) blåstrømpe; vb gøre blå; blåne; S (om penge) formøble, solde op; [blues] (i jazzmusik) blues; [the blues] tungsindighed, dårligt humør; [the Blues] den kongelige hestgarde; [Dark Blues] Oxford studenter; [Light Blues] Cambridge studenter; [be a blue] repræsentere sit universitet ved sportskamp; [in a blue funk] hundeangst; [once in a blue moon] så godt som aldrig; [out of the blue] som et lyn fra en klar himmel; ganske uventet., Bluebeard blåskæg., bluebell klokkeblomst; (skotsk:) blåklokke., blueberry blåbær., bluebird (zo) østlig hyttesanger., bluebonnet blå (rund) skottehue., blue book blåbog (officiel beretning); (am) blå bog (over fremtrædende offentlige personer)., bluebottle (zo) spyflue; (bot) kornblomst., blue chip sikkert (børs)papir., blue-chip adj førsteklasses., blue-coat boy vajsenhusdreng (især fra Christ's Hospital)., blue collar workers pl arbejdere (mods funktionærer)., blue devils pl melankoli., blue-eyed boy yndling, kæledægge, proteg‚., bluefish (zo) blå pomatomide., blue funk se blue., bluegrass rapgræs; art am folkemusik., blue gum (bot) febernelliketræ., bluejacket sømand., blue light blålys., blue murder: [cry blue murder] skrige op, råbe gevalt., bluenose (am) person fra Nova Scotia; streng moralist., blue-pencil vb slette., Blue Peter (mar) blå Peter, afsejlingsflag., blueprint sb blåtryk, lystryk; (fig) (gennemarbejdet) plan; rettesnor; [at the blueprint stage] (fig) på skrivebordsstadiet., blue ribbon blåt bånd (tegn for hosebåndsordenen og afholdsforening; højeste udmærkelse på et el. andet område)., blue-ribbon adj (am) udsøgt, af højeste kvalitet., blue shark (zo) blåhaj., bluestocking blåstrømpe (lærd kvinde)., bluestone kobbervitriol., bluethroat (zo) blåhals., blue tit sb (zo) blåmejse., bluff adj stejl; (om person) djærv, bramfri, barsk; vb føre bag lyset, narre, bluffe; sb klint, skrænt, brink; (i poker) bluff; (fig) bluff, svindel; [call his bluff] afsløre hans bluffnummer., bluff bid sb bluffmelding., bluff-bowed adj (mar) bredbovet., bluish adj blålig., blunder sb bommert; vb begå en bommert; forkludre; (gå usikkert:) tumle; [blunder along] famle sig frem, tumle af sted; [blunder into] tumle imod; buse ind i; rode sig ind i; [blunder on] falde over, finde tilfældigt; [blunder out] buse ud med., blunderbuss sb muskedonner., blunderer sb klodrian., blundering adj klodset., blunt adj (om kniv etc) stump, sløv; (om person) ligefrem; djærv; grov; studs; vb sløve; dæmpe., blur vb plette; klatte; tvære ud; gøre uklar; sløre, udviske; sb plet; uklarhed; [blurred] (også) uskarp., blurb sb klaptekst, bagsidetekst (på bog)., blurt vb: [blurt out] buse ud med; [he blurted out the question] spørgsmålet røg ham ud af munden., blush vb rødme, blive rød; sb rødme, blussen; [at (the) first blush] ved første øjekast; [put to the blush] få til at rødme., bluster vb (om vind, bølger) bruse, suse; (fig) larme; bralre op, råbe op; sb brusen, susen; larmen, råben op., blusterer sb bulderbasse., bo interj bu! [he cannot say bo to a goose] han er et skikkeligt pjok; han kan hverken sige bu eller bæ., b.o. fk body odour., boa sb (zo) kvælerslange, kæmpeslange; (pelskrave) boa., BOAC fk British Overseas Airways Corporation., boar sb (zo) orne; vildsvin., I. board sb bræt; bord; (fortæring:) kost; (personer) bestyrelse; kommission; råd; kollegium; (bogb etc) pap; (radio) kontrolbord; [the boards] de skrå brædder, scenen; [bed and board] bord og seng (ægteskabeligt forhold); [above board] åbent og ærligt; [across the board] (fig) over hele linien ( fx they got a wage increase of 10 p.c. across the board); over en bank; [go by the board] (mar) falde over bord; (fig) ryge i vasken; blive opgivet; [in boards] i papbind; [on board] om bord; ind(e) i tog, sporvogn etc; [be on the board] sidde i bestyrelsen; [board of directors] (et selskabs) bestyrelse., II. board vb beklæde med brædder; sætte i kost, tage i (el. give) kost, være i kost; (mar) entre, borde, gå om bord i, sætte om bord; (i tog etc) stige ind (, op) i; [board out] spise (dvs få sin kost) ude; [board up] blænde, slå brædder for ( fx a window)., boarder sb kostelev, pensionær; (mar) entregast., boarding house pensionat., boarding kennel hundepension., boarding school kostskole., boardroom direktionskontor., board school (glds) folkeskole., board wages pl kostpenge; kost og logi som vederlag for arbejde., boardwalk gangbro; strandpromenade., boast vb prale (med); (have at) rose sig af; kunne opvise; sb praleri, stolthed., boaster sb pralhans., boastful adj skrydende., boat sb båd; skib; (sauce boat) sovseskål; vb sejle, ro ( fx go boating); [burn one's boats] brænde sine skibe; se også II. miss, II. rock., boat drill (mar) redningsøvelse., boater sb stråhat., boat hook bådshage., boathouse bådeskur., boating sb bådfart, rotur, roning., boatman bådfører, færgemand, bådudlejer., boat people bådflygtninge., boatrace kaproning., boatswain bådsmand., boat train (tog, der har forbindelse med skib)., I. Bob kælenavn for Robert; [Bob's your uncle!] så er den klaret!, II. bob vb bevæge sig stødvis; hoppe; bevæge (sig) op og ned; rykke (op og ned); nikke; (om hestehale) studse, afstumpe; (om hår) bobbe, klippe kort; (neje) knikse; (i fiskeri) tatte; [bob for eels] tatte ål; [bobbed hair] pagehår; [bob up] dukke op., III. bob sb lod; stumpet hale; pagehår; ryk; slag; rap; nik; kniks; S (pl bob) shilling (som nu svarer til 5 newpence)., bobbin sb spole, rulle; kniplepind., bobbish adj rask, kry., I. bobble S vb bævre; kludre med, bøffe; sb smutter, bøf., II. bobble sb lille ponpon, kvast., Bobby kælenavn for Robert., bobby sb T politibetjent., bobby pin (am) hårklemme., bobby socks, bobby sox (am) ankelsokker., bobby soxer (am) halvvoksen pige., bobolink sb (zo) (am) risstær., bobskate skøjte med to jern (til børn)., bobsled, bobsleigh sb bobslæde; vb køre (med) bobslæde., bobtail sb kuperet hale; hest (, hund) med kuperet hale; adj med kuperet hale; vb kupere; [tagrag and bobtail] pak, pøbel., bobtailed adj med kuperet hale., bobwhite sb (zo) (am) trævagtel, virginsk vagtel., Boche sb S tysker., bod sb T fyr; krop., bode vb varsle., bodice sb kjoleliv, underliv., bodily adj legemlig, fysisk; personligt; i ‚t stykke, samlet; fuldstændig; [bodily harm] legemsbeskadigelse., bodkin sb pren; trækkenål; [sit bodkin] sidde klemt mellem to andre., Bodleian: [the Bodleian library] (bibliotek i Oxford)., I. body sb 1. legeme, krop, (død:) lig; 2. hele, (samlet) masse; materiale ( fx a large body of evidence bevismateriale); 3. gruppe; forsamling ( fx legislative body), korps, (i organisation etc) organ ( fx decision-making bodies besluttende organer), institution; 4. hovedmasse; (af træ) stamme; (af skib) skrog; (af fly) krop; (af vogn) fading, (af bil) karosseri; (af bog) tekst; 5. (typ) kegel, typelegeme; 6. (tekn) hus (af hane, ventil); 7. (kjole)liv; 8. (porcelæns)masse; (om keramik) skærv (mods glasur); 9. stof, substans; (om materiale) tæthed, (om vin etc) fylde; 10. (glds) person, (især skotsk): a body man, en, nogen; [only enough to keep body and soul together] kun nok til at holde livet oppe; [just keep body and soul together] (også) hutle sig igennem; [in a body] samlet, i sluttet trop; [in the body of ...] inde i selve ...; [heir of the body] livsarving; [body of troops] troppestyrke., II. body vb: [body forth] legemliggøre, forme., body blow (i boksning) træffer, hårdt stød; (fig) hårdt slag, skud for boven., body builder karrosserimager; næringsrig mad; træningsapparat., body colour dækfarve; grundfarve, dominerende farve., body factory karrosserifabrik., bodyguard livvagt., bodyline bowling (i kricket) kastning efter kroppen., body odour kropslugt, svedlugt; armsved., body plan (mar) spantrids., body politic sb statsorden; statslegeme., body search kropsvisitation., body shop karrosseriværksted., body stocking bodystocking, (omtr) trikot., body type (typ) brødskrift, ordinær., Boer sb boer., boffin sb S ekspert, videnskabsmand., bog sb mose; sump; S lokum; vb: [bog down, be bogged down] synke i en mose; (fig) gå i stå ( fx work (, the attack) bogged down); køre fast., bog asphodel (bot) benbræk., bogbean (bot) bukkeblad., bogey sb bussemand, skræmmebillede; S strømer; (i golf) ‚n over par; [the bogey of inflation] inflationsspøgelset., bog-eyed adj tung i hovedet, sløj, klatøjet., bogeyman = bogey., boggle vb blive forfærdet; [boggle at] stejle over, vige tilbage for; trykke sig ved., bogie sb: [bogie car] bogievogn., bog iron ore myremalm., bog oak moseeg., bogus adj forloren, uægte, falsk, humbug(s)-., bogy se bogey, bogie., Bohemia Bøhmen., Bohemian adj bøhmisk; bohemeagtig, sigøjneragtig; sb bøhmer; boheme., Bohemianism sb bohemeliv., I. boil sb byld., II. boil vb koge, (fig også) syde; (am) styrte, fare; sb kog; [boil down] koge ind, (fig) fortætte, sammentrænge; [it all boils down to] T det hele indskrænker sig til, kernen i sagen er; [bring to the boil] bringe i kog; [go and boil your (ugly) head] du kan rende og hoppe., boiled shirt (am S) stivet skjorte; (fig) opblæst nar., boiled sweets bolsjer., boiler sb (damp)kedel; varmtvandsbeholder., boiler suit kedeldragt., boiling adj, adv kogende; sb kogning; [keep the pot boiling] se I. pot; [the whole boiling] S hele molevitten., boiling point kogepunkt., boisterous adj støjende, højrøstet., boko sb S næse, tud., bold adj dristig, kæk; frimodig; fræk; kraftig, tydelig; (typ) fed ( fx headline overskrift); [make bold to] driste sig til at., boldfaced adj fræk; (typ) fed., bole sb træstamme, bul., bolero sb 1. bolero (spansk dans); 2. bolero (kort dametrøje)., bolide sb meteor, ildkugle., boll sb (bot) frøkapsel., bollard sb fortøjningspæl, pullert; hellefyr., bollocks sb pl (vulg) nosser; vrøvl., boloney sb vrøvl; (am S) humbug, bras., Bolshevik sb bolschevik; adj bolschevikisk., Bolshevism sb bolschevisme., Bolshevist sb bolschevik; adj bolschevikisk., Bolshie, Bolshy T sb = Bolshevist., bolster sb hynde; pølle; langpude; vb støtte (med puder); [bolster up] støtte, stive af; fremhjælpe., bolt sb bolt, nagle; (i gevær) bundstykke; (for dør) slå, rigel; (i lås) falle; (til armbrøst) bolt, pil; (thunderbolt) tordenkile, lyn; (bevægelse:) sæt, pludselig flugt; (af tøj, tapet) rulle; vb stænge; sætte slå for; sigte (mel osv); sluge (uden at tygge) ( fx one's dinner); styrte frem (, ud); stikke af; løbe løbsk; [a bolt from the blue] et lyn fra en klar himmel; [make a bolt for it] stikke af; [have shot one's bolt] have sagt hvad man har at sige; have opbrugt sit krudt; have udspillet sin rolle; [bolt upright] lodret; lige op og ned., bolt-hole sb smuthul., boltrope sb (mar) ligline (i kanten af sejl)., bolus sb (med.) stor pille., bomb sb bombe; T en masse penge; (am T) dundrende fiasko; vb bombe, bombardere; (am) slå; gå i vasken, falde med et brag; [it went like a bomb] T det gik strygende; [make a bomb] S skovle penge ind; [bomb off] T fare (, stryge) af sted; [bomb out] udbombe; [bomb up] indtage bombelast; laste (med bomber)., bombard vb bombardere., bombardier sb artillerikorporal; (flyv) bombekaster., bombardment sb bombardement., bombast sb svulstighed, falsk patos., bombastic adj svulstig, bombastisk., bomb bay bomberum (i flyvemaskine)., bomb-disposal squad sprængningskommando., bomber sb bombefly(vemaskine), bombemaskine; bombekaster., bombing machine, bomb(ing) plane bombeflyvemaskine., bombload bombelast., bombproof adj bombesikker., bombshell sb bombe., bombsite bombetomt., bomb threat bombetrussel, telefonbombe., bona-fide adj bona fide; i god tro; virkelig, ægte., bonanza sb rigt malmfund; (fig) guldgrube; adj rig, fordelagtig, lønnende., bond sb gældsbevis, obligation, forskrivning; (am) kautionsforsikring; (arkit) forbandt; (kem) binding; (i statik) adhæsion; bonds pl (fig) bånd ( fx bonds of friendship); lænker ( fx in bonds; the bonds of slavery); vb lade (varer) lægge i oplag under toldsegl; [goods in bond] varer på frilager; [redeem a bond] indfri en obligation., bondage sb trældom., bonded adj: [bonded goods] varer på frilager; [bonded warehouse] frilager (bygning under toldvæsenets bevogtning), transitlager., bondman, bondsman sb træl, slave., bone sb ben, knogle; (i korset) fiskebensstiver, korsetstiver; bones S terninger; (mus.) (slags) kastagnetter; vb udbene, tage benene ud af; T hugge, negle; [it is bred in the bone] det er i kødet båret, det er medfødt, det ligger en i blodet; [I feel in my bones that] jeg har på fornemmelsen at; [make no bones about it] ikke nære betænkeligheder ved det, gøre det uden videre; ikke lægge skjul på det, sige det lige ud; [with a bone in her mouth] (mar) med skum for boven; [near the bone] (fig) T lige på stregen; [bone of contention] stridens æble; [on one's bones] T på knæene (økonomisk); [have a bone to pick with him] have en høne at plukke med ham; [cut to the bone] nedskære drastisk; [I was frozen to the bone] kulden gik mig til marv og ben; [bone up on] T læse op, terpe