sb bjergfår (i Rocky Mountains)., bight sb bugt, bugtning (på et tov); havbugt., big noise = bigwig., bigot sb blind tilhænger, fanatiker., bigoted adj bigot, snæversynet, blindt troende, fanatisk., bigotry sb blind tro, bigotteri., big shot = bigwig., big stick: [use the big stick] (fig) svinge pisken, bruge magt., big time succesrig, top-., big top cirkustelt., bigwig sb person af betydning; [the bigwigs] de store, 'de store kanoner'., bike T sb cykel; motorcykel; vb cykle; køre på motorcykel., bikini sb bikinibadedragt; [bikini briefs, bikinis] bikinitrusser., bilateral adj tosidet., bilberry sb blåbær., bile sb galde., bilge sb (mar) kimming (overgang mellem skibs bund og sider); T vrøvl, pladder; vb gøre læk, blive læk i bunden., bilge keel slingrekøl., bilge water (mar) bundvand., bilharziosis sb (med.) sneglefeber., biliary adj galde- ( fx biliary duct)., bilingual adj tosproget., bilious adj galdesyg; galde-; (fig) mavesur; [bilious attack] anfald af galdesyge, galdekolik., bilk vb snyde; sb snyder., I. Bill fk William., II. bill sb næb; vb næbbes; kysses; [bill and coo] kysses og kæle for hinanden., III. bill sb beskærekniv; (hist.) hellebard., IV. bill sb regning; veksel; plakat; program; løbeseddel; fortegnelse; (parl) lovforslag; (især am) (penge)seddel; vb sende regning til; sætte på plakaten (, programmet); sætte plakater op i; [be billed] stå på plakaten; [keep the play on the bill] holde stykket på plakaten; [bill of exchange] veksel; [bill of fare] spiseseddel; [clean bill of health] sundhedspas; [bill of lading] konnossement; [the Bill of Rights] den lov, som sikrede englænderne en fri forfatning efter Stuarternes fordrivelse; [bill of sale] pantebrev i løsøre; skibsskøde; [find a true bill] (jur) finde klagen berettiget, dekretere tiltale., billboard sb (især am) plakattavle; plankeværk., bill broker vekselmægler., I. billet sb (mil.) indkvarteringsseddel; kvarter; indkvartering; T stilling, job; vb indkvartere; [billet on] indkvartere hos; [in billets] indkvarteret, i kantonnement., II. billet sb brændestykke; barre (af metal), blok., billet-doux sb billet doux, kærlighedsbrev., billfold (am) tegnebog., billhook faskinkniv, beskærekniv., billiards sb billard., Billingsgate (fisketorv i London); pøbelsprog, skældsord., billion sb milliard; (let glds) billion., billow sb (stor) bølge; vb bølge; (om tøj etc) flagre, blafre., billowy adj bølgende., billposter, billsticker plakatopklæber., Billy fk William., billy sb (politi)stav; kogekar., billycan kogekar., billygoat gedebuk., billy-ho: [like billy-ho] som bare pokker., biltong sb strimler af tørret vildtkød., bimetallism sb bimetallisme, dobbeltmøntfod., bimonthly adj som sker (, udkommer) hveranden måned (, to gange om måneden)., bin sb kasse, beholder, silo; affaldsspand, skarnbøtte., binary adj binær; dobbelt; [binary star] dobbelt stjerne., bind vb (bound, bound) binde; (sår) forbinde; (bog) indbinde; (tæppe etc) kante; (mht fordøjelse) forstoppe; (jur) forpligte; sb: S [in a bind] i knibe; [be bound over (to keep away from public parks)] få tilhold (om ikke at besøge offentlige anlæg); [bind up] forbinde; se også III. bound., binder sb bogbinder; (til papirer) bind; (fx til maling) bindemiddel; (agr) selvbinder, bindemekanisme; (på cigar) omblad., binding sb bind; indbinding; bogbind; (fx om tæppe) kant, kantning; adj bindende ( fx this promise is not binding); [binding on] bindende for., bindweed sb (bot) snerle., binge sb S gilde; [go on a binge] gå på druktur., bingo sb bingo, tallotteri, bankospil., binnacle sb (mar) nathus, kompashus., binocular adj til (el. med) begge øjne., binoculars sb pl (dobbelt)kikkert., bint sb S pigebarn, finke., binturong sb (zo) bjørnekat., biochemistry sb biokemi., biodegradable adj biologisk nedbrydelig., bioengineering sb medikoteknik., biographer sb biograf (dvs levnedsskildrer)., biographical adj biografisk., biography sb biografi., biologic(al) adj biologisk., biology sb biologi., bionic adj (om person i fremtidsroman) som har indbygget elektroniske funktioner; T med overmenneskelige evner (, kræfter)., bionics sb bionik., biopsy sb (med.) biopsi (undersøgelse af vævsprøve fra levende væv)., bioscope sb (sydafr) biograf., biovular adj tveægget ( fx twin)., biped adj tobenet; sb tobenet dyr., biplane sb (flyv) todækker, biplan., birch sb birk; ris; vb give ris., birchen adj birke-, birketræs-., bird sb fugl; T fyr ( fx a gay bird, a queer bird); S pige; [do bird] S sidde den af, sidde inde; [the early bird] se early; [(strictly) for the birds] S ligegyldigt; hen i vejret; [get the bird] S blive fyret, blive smidt ud; (om optrædende) blive pebet ud; [a bird in the hand is worth two in the bush] en fugl i hånden er bedre end ti på taget; [kill two birds with one stone] slå to fluer med et smæk; [birds of a feather flock together] krage søger mage; [bird of paradise] paradisfugl; [bird of passage] trækfugl; [bird of prey] rovfugl; [a little bird told me that ...] - jeg har hørt en lille fugl synge om at ..., bird cage fuglebur., birdcall fuglefløjt; lokkefløjte., bird cherry (bot) hægebær., bird fancier fuglehandler, fugleopdrætter., birdlime fuglelim., bird sanctuary fuglereservat., birdseed fuglefrø., bird's eye fugleøje., bird's eye maple (bot) fugleøjetræ., bird's eye view: [a bird's eye view of the castle] slottet set i fugleperspektiv (el. fra luften); [get a bird's eye view of the situation] få et overblik over situationen., bird's foot trefoil (bot) kællingetand., bird shot fuglehagl., bird's nest fuglerede; [go birds'-nesting] plyndre fuglereder., birefringence sb dobbeltbrydning., biro(R) sb kuglepen., birth sb fødsel; herkomst, byrd; [new birth] genfødelse; [give birth to] føde; (fig) afføde; fremkalde; [a man of birth] en mand af fornem herkomst., birth control fødselskontrol, børnebegrænsning., birthday fødselsdag; [birthday honours] titler etc uddelt på monarkens officielle fødselsdag; [in one's birthday suit] i Adamskostume., birthmark modermærke., birth pill p-pille., birthplace fødested., birthrate fødselsprocent, fødselstal., birthright førstefødselsret., birthwort (bot) slangerod., Biscay Biskaya., Biscayan adj biskayisk., biscuit sb kiks; biskuit; (am) kuvertbrød; bolle; (keramik) se bisque; [ship's biscuits] beskøjter, skonrogger; [take the biscuit] S bære prisen., bisect vb halvere; dele i to dele., bisexual adj biseksuel; (zo) tvekønnet., bishop sb biskop; løber (i skak)., bishopric sb bispedømme., bismuth sb vismut., bison sb (zo) bison., bisque sb uglaseret porcelæn, biskuit; uglaseret keramik; (i sport) ekstra slag (, point)., bistort sb (bot) slangeurt., bistre sb sodfarve, mørkebrunt., bistro sb bistro, lille restaurant., I. bit sb bid, stykke, stump; (til hest) bidsel; (på nøgle) kam; (af bor) spids; (af skærende værktøj) skær, kortstål; (til borsving) bor; (af skruetrækker) klinge; (mønt) stykke ( fx threepenny bit); (am) 12" cent; (i edb) bit; T pige, "nummer"; bits pl (teat) småroller; [a bit] lidt; [not a bit (of it)] slet ikke, ikke det bitterste; [a bit of all right] S helt fint; [bit by bit] lidt efter lidt; [do one's bit] gøre sit; [every bit as good] akkurat lige så god; [take the bit between one's teeth] løbe løbsk; kaste sig ud i det; [to bits] i stumper og stykker., II. bit præt af bite., bitch sb (hunhund etc) tæve; (skældsord) strigle, møgkælling; S beklagelse, protest; vb S brokke sig; spolere, lave brok i., bitchy adj ondskabsfuld., bite vb (bit, bitten) bide; (om insekt også) stikke; (om syre) ætse; (gøre ondt:) svie, brænde; (om fisk og fig) bide på; sb bid; mundfuld; stik (af insekt); [what is biting you?] hvad går der af dig? [the biter (underforstået: has been) bit] han er blevet fanget i sit eget garn; [bite the dust] bide i græsset; se også bullet; [bite sby's nose off] T bide ad ‚n; [bite off more than one can chew] se chew., biting midge (zo) mitte., bitt sb (mar) pullert., bitten pp af bite; [once bitten twice shy] brændt barn skyr ilden., bitter adj bitter; bidende; sb (type øl); se også bitters., bitter cress (bot) springklap., bitterling sb (zo) blåfisk., bitterly adv bittert, bitterlig., bittern sb (zo) rørdrum; [little bittern] dværghejre., bitter orange pomerans., bitters sb pl bitter, angostura., bitumen sb bitumen., bituminous adj: [bituminous coal] fede kul., bivalve sb toskallet skaldyr; musling; [bivalve shell] muslingeskal., bivouac sb bivuak; vb bivuakere., bi-weekly adj hver fjortende dag; to gange om ugen., biz sb S = business., bizarre adj bizar, sælsom., blab vb sladre, røbe, plapre ud med (hemmeligheder)., blabber sb sladderhank., I. black adj sort, mørk; (om arbejde) blokaderamt; sb sort farve, sørgedragt; neger; [black in the face] mørkerød i hovedet (af anstrengelse, vrede etc); [he gave me a black look, he looked black at me] han skulede til mig; [he is not so black as he is painted] han er bedre end sit rygte; [in black and white] sort på hvidt, skriftligt, på tryk; [in the black] med overskud., II. black vb sværte; (i arbejdskonflikt) blokere; [black out] mørklægge; slette; miste bevidstheden (el. synet) et øjeblik; (teat) lave blackout, slukke alt lys på scenen; [he blacked out] (dvs kunne ikke huske) der gik en klap ned., black alder (bot) rødel., blackamoor sb morian., black and tan en art terrier (sort og brun); en drik som består af en blanding af porter og en lysere øltype; [the Black-and-Tans] engelsk styrke sendt til Irland for at kue Sinn Fein (klædt i kaki med sort hovedtøj)., black and white sort-hvid tegning; (fot) sort-hvid kopi; se også I. black., black-and-white adj sort-hvid., black-backed gull (zo): [greater black-backed gull] svartbag; [lesser black-backed gull] sildemåge., blackball sb sort kugle (ved ballotering); nej-stemme; vb nægte at optage (i klub)., black bear (zo) amerikansk sort bjørn, baribal., black beetle T kakerlak., blackberry (bot) brombær., blackbird (zo) solsort., blackbirding indfangning af negere til slavehandel., blackboard vægtavle., black book straffeprotokol; [be in his black books] være i unåde hos ham., black buck (zo) hjorteantilope., black cap sort hue (som dommeren bar når han afsagde en dødsdom)., blackcap (zo) munk., black carpet beetle (zo) pelsklanner., black-coat(ed) workers kontorfolk, 'flipproletarer'., blackcock (zo) urhane., Black Country: [the Black Country] kuldistrikterne (i England)., blackcurrant solbær., Black Death: [the Black Death] den sorte død., black dog sb melankoli, dårligt humør., black draught (et afføringsmiddel)., blacken vb sværte; bagvaske., blacketeer sb sortbørshaj., black eye 'blåt' øje., black-eyed Susan (bot) solhat., blackfellow australneger., blackfish (zo) grindehval., blackfly (zo) kvægmyg., Blackfoot sortfodsindianer., Black Forest Schwarzwald., Black Friar dominikaner, sortebroder., black frost barfrost., black grouse (zo) urfugl., blackguard sb sjover, slyngel; vb sjofle, udskælde., blackguardly adj sjofel, gemen., black guillemot (zo) tejst., blackhead hudorm., black-headed gull (zo) hættemåge., black hole (astr) sort hul., black ice (omtr) isslag., blacking sb sværte., blackjack sørøverflag; totenschlæger; (slags hasardspil)., black lead grafit., blackleg sb falskspiller; skruebrækker; vb være strejkebryder; være usolidarisk mod., black lemur (zo) sortmaki (en abe)., black letter gotisk skrift., blacklist sb (fig) den sorte liste; vb sætte på den sorte liste., blackmail sb (penge)afpresning; vb afpresse (penge)., blackmailer sb (penge)afpresser., Black Maria 'salatfadet' (vogn til fangetransport)., black mark anmærkning (i skole)., black market sort børs; [on the black market] på den sorte børs., black-marketeer sortbørshaj., blackout sb 1. mørklægning; 2. strømsvigt; 3. (teat) blackout; 4. midlertidig bevidstløshed; [I had a blackout] (også) der gik en klap ned., blackout curtain mørklægningsgardin., black pudding blodpølse., Black Rod: [Gentleman Usher of the Black Rod] kongelig overceremonimester i Overhuset (der har en sort embedsstav)., black rust sortrust (en plantesygdom)., black salsify (bot) skorzonerrod., blackshirt sortskjorte, fascist., blacksmith grovsmed., black spruce (bot) sortgran., blackthorn (bot) slåen., black tie sort slips; (på indbydelse) smoking., bladder sb blære (også om person)., bladder campion (bot) blæresmelde., bladdernose (zo) klapmydse (art sæl)., bladderwort (bot) blærerod., bladder wrack (bot) blæretang., blade sb blad (på græs, åre etc); (på kniv, sav) blad, klinge; (tekn: på rotor) vinge; (glds T) galant fyr; [in the blade] (bot) som endnu ikke har sat aks; [blade of grass] (også) græsstrå., blah sb S højtravende vås; adj intetsigende, fad., blain sb blegn, blase., blame sb dadel; skyld; vb dadle; bebrejde; give skylden; [you cannot blame him] der er ikke noget at sige til det han har gjort; det kan man ikke fortænke ham i; [who is to blame?] hvem har skylden? [lay the blame on sby for] give en skylden for; [take the blame] påtage sig skylden., blameless adj ulastelig, dadelfri., blameworthy adj dadelværdig., blanch vb gøre hvid, blege; blanchere; blegne; [blanch almonds] smutte mandler; [blanch over] (fig) besmykke., blancmange sb (en slags dessert)., blanco vb (mil.) pibe (med pibepulver)., bland adj 1. lidenskabsløs; 2. karakterløs; intetsigende; 3. høflig, affabel, forbindtlig., blandish vb smigre; lokke for., blandishments sb pl smiger; lokketoner., I. blank adj (om papir) blank, ubeskrevet, ikke udfyldt; (fig) tom, indholdsløs ( fx future), (om ansigtsudtryk etc) tom, udtryksløs; uforstående ( fx he looked blank); (om væg, mur) tom; (arkit) blind, blændet ( fx window); (komplet etc) ren (og skær) ( fx stupidity), fuldstændig., II. blank sb tom plads, (på papir) åben plads, rubrik; (fig) tomrum ( fx his death left a blank); (i stedet for noget udeladt, skrives som en streg, fx 189-, eighteen ninety blank atten hundrede nogle og halvfems); (i stedet for