søbad., bath house (am) badeanstalt., bathing cap badehætte., bathing hut badehus., bathing machine badevogn., bathing suit badedragt., bathos sb antiklimaks, flov afslutning., bathrobe badekåbe; (am også) slåbrok., bathroom badeværelse., bath sheet badelagen., bath towel frott‚håndklæde., bathtub badekar., bathysphere sb "dykkerkugle" (til dykning på store havdybder)., batik sb (voks)batik., bating præp (glds) undtagen, fraregnet., batiste sb batist (slags stof)., batman sb (mil.) oppasser., baton sb taktstok; marskalstav; politistav; (ved stafetløb) depeche (dvs stav)., bats adj tosset, skør; se også belfry., batsman sb slåer, gærdespiller (i kricket)., battalion sb (mil.) bataljon., battel vb få sin kost på sit College; battels sb pl måltider fra ens College og betalingen derfor., I. batten vb mæske, fede; (uden objekt) mæske sig; [batten on] (også) leve højt på; [batten on the poor] mæske sig på de fattiges bekostning., II. batten sb bræt; planke, lægte; (mar) skalkningsliste; sejlpind; (i teater) rive; vb: [batten down the hatches] (mar) skalke lugerne., I. batter vb hamre løs på; [batter him about] mishandle ham; [batter a wall down] bryde en mur ned; [batter his skull in] slå hjerneskallen ind på ham., II. batter sb slåer (i baseball)., III. batter sb (omtr) (pandekage)dej; beignetdej ( fx a semiliquid batter of milk, flour and eggs)., IV. batter vb skråne (om mur ol); sb hældning., V. batter sb T: [on a batter] ude og bumle (dvs svire)., battered adj ramponeret, medtaget; mishandlet; [battered baby (, wife)] barn (, hustru) der har været udsat for mishandling., battering ram murbrækker., battery sb batteri, akkumulator; række bure til fjerkræ; række båse til opfedning af kvæg; (jur) overfald, vold., battery calf tremmekalv., battery chick fabrikskylling, burkylling., battery switch (elekt) celleskifter., batting sb gærdespil (i kricket); pladevat., battle sb slag; kamp; vb kæmpe; [fight a battle] udkæmpe et slag; [give battle] udkæmpe slag; tage kampen op; [that is half the battle] det er det der tæller; [that is only half the battle] det er kun et skridt på vejen., battle array slagorden., battle axe stridsøkse; (fig) rappenskralde, havgasse., battle cruiser slagkrydser., battle cry krigsråb., battledore fjerboldketsjer; [battledore and shuttlecock] fjerboldspil., battle fatigue (med.) krigsneurose, kamptræthed., battlefield, battleground slagmark, valplads., battlement brystværn med murtinder; (arkit) kamtakker., battle piece slagmaleri., battle plane (svært bevæbnet) bombeflyvemaskine., battle royal almindeligt slagsmål; forrygende skænderi; (om konkurrence) slagsmål mellem flere, hvor den sidste mand i ringen bliver vinder., battleship slagskib., battue sb klapjagt; såt; nedslagtning., batty adj S tosset, skør., bauble sb værdiløst stads, bagatel; narrebriks., baulk se balk., bauxite sb bauxit., Bavaria Bayern., Bavarian adj, sb bayersk; sb bayrer., bawbee sb (på skotsk) halfpenny., bawd sb (glds) koblerske; bordelværtinde., bawdy adj slibrig, sjofel., bawdyhouse bordel., bawl vb skråle; sb skrål, brøl; [bawl sby out] (am) skælde en ud, overfuse en., I. bay sb rum, afdeling, bås, (i bibliotek) reolniche, (arkit) vinduesfordybning, karnap; (afdeling af bygning, bro etc) fag; (geogr) (hav)bugt; flad strækning der afbryder en bjergkæde; dæmning., II. bay adj rødbrun; fuksrød; sb rødbrun hest, fuks., III. bay vb gø, glamme, halse; sb gøen; [be at bay] være trængt op i en krog, være hårdt trængt; [keep sby at bay] holde ‚n på afstand (el. fra livet); [bring (el. drive) to bay] få til at gøre front, bringe til det yderste., IV. bay sb (bot) laurbærtræ, laurbær; [bays] (også) laurbærkrans; æresbevisninger., bayonet sb bajonet; vb angribe (el. stikke ned) med bajonetten., bayonet joint bajonetled, bajonetfatning., bayou sb sumpet flodarm (i det sydlige USA)., bay rum bayrum., bay window karnapvindue; (fig) tyk mave, hængevom, S 'udhængsskab'., bazaar sb basar., bazooka sb raketstyr, bazooka., B.B. fk bed and breakfast., BBC, B.B.C. fk British Broadcasting Corporation., B.C. fk before Christ; British Council; British Columbia., B.C.L. fk Bachelor of Civil Law., B.D. fk Bachelor of Divinity., I. be vb (was, been) være; blive ( fx will he be here long?); være til; ske, finde sted; (om tidsrum) vare ( fx it was long before he came); (om pris) koste ( fx how much is this?); (foran pp) være; blive ( fx this was done); (foran inf) skulle ( fx where am I to sit); (foran -ing-form) være ved at, være i færd med at ( fx I am reading jeg er i færd med at læse, jeg sidder (el. står, ligger etc) og læser); [I am for doing it now] jeg er stemt for at gøre det nu; [here you are] vær så god! [here we are] nu er vi der; her er vi; her har vi det; [how is he?] hvordan har han det? [you know how he is] (også) du ved hvordan han er; se også how; [be in] være hjemme; [I must be off] jeg må af sted; [that is (to say)] det vil sige; [it was not to be] det skulle ikke så være; [he was not to be found] han var ikke til at finde; [he is a liar and always will be] han er og bliver en løgner; se også been, being., II. be præs konjunktiv af to be ( fx so be it! lad det så være!)., BEA, B.E.A. fk British European Airways., beach sb strand(bred); (strand)grus; vb sætte på land, hale i land., beachboy opsynsmand ved strand; svømmelærer; S strandløve., beach buggy beach buggy (lille åben bil med brede dæk)., beachcomber sb S en der afsøger strandbredden for at finde ilanddrevet gods; (hvid) vagabond el. dagdriver (på Stillehavsøerne)., beachhead sb (mil.) brohoved., beach-la-mar engelsk som det tales på De polynesiske Øer., beachwear sb strandtøj., beacon sb sømærke; fyr; båke; baun, baunehøj; hellefyr; (fig) eksempel, forbillede; vb lyse, oplyse, vejlede., bead sb lille kugle; (uægte) perle; (fx af sved, fedt) dråbe; (på gevær etc) sigtekorn; [tell one's beads] læse sin rosenkrans; [draw a bead on] sigte på., beadle sb (glds) kirkebetjent., beadroll sb liste, fortegnelse., beadsman sb fattiglem., beady adj perleagtig; [beady eyes] små skinnende øjne., beagle sb beagle, lille harehund., beak sb næb; spids; (på ambolt) horn; (hist. på skib) snabel; S krum næse; dommer., beaker sb bæger; (kem) bægerglas., I. beam sb bjælke; (til gymnastik, vævning) bom; (i vægt) stang; (mar) dæksbjælke; dæksbredde; [kick the beam] (blive) vippe(t) i vejret, blive den lille; [abaft the beam] agten for tværs; [broad in the beam] svær; [on the port beam] (mar) tværs om bagbord., II. beam sb stråle; vb stråle; smile stort; (om radio) sende (i en bestemt retning); [off the beam] ude af kurs; (fig) helt ved siden af, galt afmarcheret; [on the beam] på ret kurs, (fig også) i orden; [beam on] smile huldsaligt til., beam aerial retningsantenne., beam-ends: [on its (, one's etc) beam-ends] (mar) på siden, krængende over; (om person) i vanskeligheder, på knæene., beam transmitter (radio) retningssender., bean sb bønne; S skilling; [full of beans] livlig, med fut i; [give him beans] give ham en omgang (klø); [I haven't a bean] jeg ejer ikke en rød øre; [come on, old bean!] kom så, gamle! [know one's beans] (am S) kunne sit kram; [he doesn't know beans about it] (am S) han har ikke begreb skabt om det; se også II. spill., beanfeast personalefest; gilde., bean goose (zo) sædgås., beanie sb (am) lille rund hue., beano sb S fest., I. bear sb bjørn; (merk) baissespekulant; vb baisse, drive baissespekulation i ( fx a stock)., II. bear vb (bore, born(e)) bære, bringe; føre; støtte; (fig) udholde, tåle; (om barn) føde ( fx he was born in 1914; born of, borne by født af); bringe til verden; (om kurs) styre, holde; [bear sby company] holde en med selskab; [bear a hand] give en håndsrækning; [bear a part in] tage del i; [bear witness to] vidne om; [bear oneself] (op)føre sig; [bear away] dreje af; (mar) falde (af); [bear away the palm] gå af med sejren; [bear down] slå ned, kue, betvinge; [bear down upon] styre henimod; [bear in mind] huske på, erindre; [it was borne in on me that] det gik op for mig at; [bear left past the cemetery] hold til venstre forbi kirkegården; [bear off] (mar) holde klar af; holde klar af land; [bear on] have indflydelse på, angå; [bear on a stick] støtte sig til en stok; [bear out] støtte; bekræfte; [bear sby out] bekræfte ens ord; [bring to bear] se bring; [bear up] holde ud, ikke fortvivle (against over for); [bear up for] (mar) holde kurs mod; [bear up under afflictions] holde sig rank i modgang; [bear with] bære over med., bearable adj udholdelig., bearberry sb (bot) melbærris., bearbind sb (bot) gærdesnerle., beard sb skæg (især om hageskæg; også om stak på aks); vb trodse ( fx beard the lion in his den), udfordre; [grow a beard] lade skægget stå, anlægge skæg., bearded adj skægget; stakket; [bearded tit] (zo) skægmejse., beardless adj skægløs; [beardless wheat] kolbehvede., bearer sb (lig)bærer; overbringer; ihændehaver; [the tree is a good bearer] træet bærer godt., bearer bond ihændehaverpapir., bearer share ihændehaveraktie., bear garden (fig) rabaldermøde., bear hug kæmpeknus., bearing sb holdning; optræden; forbindelse (on med, fx it has no bearings on the question); betydning; retning; (mar) pejling; (tekn af maskine) leje; (her.) skjoldfigur; [bearings] ophæng, lejer på bil; [discuss the question in all its bearings] drøfte sagen fra alle sider; [I have lost my bearings] jeg har mistet orienteringen; [take the bearings] pejle; orientere sig; [it is beyond bearing] det er ikke til at holde ud., bearish adj bjørneagtig, plump; (merk) med faldende tendens., bear leader bjørnetrækker., bear operation (merk) baisseforretning., bearskin bjørneskind; (mil.) bjørneskindshue., beast sb (firbenet) dyr, (fig) bæst; [beast of burden] lastdyr; [beast of prey] rovdyr., beastliness sb dyriskhed, bestialitet., beastly adj dyrisk, bestialsk; [beastly drunk] fuld som et svin., I. beat sb slag ( fx heart beats); taktslag; runde ( fx a policeman's beat); klapjagt; (am S) journalistisk kup; [it is off my beat] det er noget jeg ikke rigtig kender til., II. beat vb (beat, beaten) slå ( fx his heart ceased to beat); banke ( fx his heart was beating like mad; beat a carpet); prygle ( fx beat sby with a stick, beat sby to death); piske ( fx eggs); (fig) slå, overvinde ( fx the enemy); [that's beating the air] det er kun et slag i luften; [to beat the band] så det står (, stod) efter; [that beats the band!] det var dog den stiveste! nu har jeg aldrig hørt så galt! [beat one's brain] vride sin hjerne; [beat a drum] slå på tromme; [beat it] stikke af, skynde sig; [now then, beat it!] forsvind så! glid så! [can you beat it!] hvad giver De mig! [that beats me, it's got me beaten] S det kan jeg ikke klare, det går over min forstand; [beat the record] slå rekorden; [beat a retreat] slå retræte, trække sig tilbage, løbe sin vej; [beat time] slå takt; [beat a wood (for game)] klappe en skov af, afdrive en skov; [beat about the bush] komme med udflugter (el. udenomssnak), bruge omsvøb; [he did not beat about the bush] han gik lige til sagen; [beat down] slå ned ( fx the rain has beaten down the corn); nedkæmpe ( fx the opposition); [beat down the price of sth] bringe (el. få) prisen på noget ned; [beat him down] prutte ham ned; [the sun was beating down on my head] solen brændte mig lige på hovedet; [I can't beat it into his head] jeg kan ikke få det banket ind i hovedet på ham; [beat off] slå tilbage ( fx an attack); [beat out] udhamre ( fx gold); [beat out the dust from] banke støvet ud af; [beat (to windward)] (mar) krydse op mod vinden; [beat up] piske ( fx eggs, cream); T gennemprygle; [beat up game] klappe vildt op., III. beat præt af II. beat., IV. beat adj S udmattet, udkørt, slået ud; som vedrører the beat generation (am) desillusioneret og nihilistisk forfattergruppe fra 1950erne; sb: a beat et medlem af denne gruppe; [beat music] beatmusik., beaten pp af II. beat; [beaten silver] hamret (el. drevent) sølv; [the beaten track] den slagne vej., beater sb klapper (ved jagt); hjulpisker; tæppebanker; (i papirfabr.) heltøjshollænder., beatific adj lyksalig; lyksaliggørende., beatify vb lyksaliggøre, beatificere; erklære (en afdød) for salig., beating sb banken; bank; dragt prygl, nederlag., beatitude sb (lyk)salighed; [the beatitudes] (i Biblen) saligprisningerne., beatnik se IV. beat sb., beat-up adj opslidt., beau sb (pl beaux) laps, modeherre; S (en ung piges) ven, fyr., beau ideal højeste ideal, store forbillede., beauteous adj skøn., beautician sb skønhedsekspert; indehaver af skønhedssalon., beautiful adj smuk, skøn, dejlig., beautify vb forskønne, smykke., beauty sb skønhed; [she is a beauty] hun er en skønhed; [isn't he a beauty?] (ofte ironisk) er han ikke storartet! [beauty is only skindeep] man skal ikke skue hunden på hårene; [that is the beauty of it] det er netop det fine ved det., beauty contest skønhedskonkurrence., beauty culture skønhedspleje., beauty parlour, beauty shop (am) skønhedsklinik, skønhedssalon., beauty sleep søvnen før midnat., beauty spot skønhedsplet; naturskønhed, naturskønt sted., beaver sb (zo) bæver; bæverskind; kastorhat (af bæverhår), høj hat; (på hjelm) visir; S (mand med) fuldskæg; (vulg) "mis" (dvs kvindens kønsorganer); vb: [beaver away] være myreflittig; pukle, morakke; se også eager beaver., beaverboard sb fiberplade., becalm vb berolige; [be becalmed] (mar) få vindstille., became vb præt af become., because conj fordi; [because of] på grund af., I. beck sb bæk., II. beck sb vink; [be at sby's beck and call] hoppe og springe for en, stå på pinde for en., III. beck vb vinke, vinke ad., becket sb (mar) knebel., beckon vb vinke, vinke ad; (fig) drage., becloud vb overtrække med skyer, formørke., become vb (became