skaktmunding; (flyv) krængning; (tekn) række, batteri (af maskiner etc); [the Bank (of England)] Englands bank., II. bank vb inddæmme; opdæmme; indestænge; dynge op; drive bankvirksomhed; sætte i banken; (flyv) krænge; [bank the fires] bakke fyrene; [bank on] stole på; [I bank with Barclay's] min bankforbindelse er Barclay's., bankable adj som kan godtages af en bank; pålidelig, sikker., bank account bankkonto., bank advances pl udlån., bank bill bankveksel; (am) pengeseddel., bank deposit bankindskud., banker sb bankier, bankforbindelse; bankdirektør; (ved spil) bankør; (stenhuggers) huggebænk; (mar) fiskefartøj der fisker på New Foundland-bankerne., bank holiday almindelig fridag (vedtaget af parlamentet); (i USA) dag hvor bankerne officielt beordres lukket., banking sb bankvæsen, bankforretninger, bankvirksomhed; (i vejbygning) overhøjde; (flyv) krængning; adj bank- ( fx firm), bankier- ( fx firm)., banknote pengeseddel., bank rate diskonto., bankroll sb midler, kapital; vb finansiere., bankrupt sb fallent; adj bankerot, fallit; [bankrupt of] (fig) blottet for; [go bankrupt] gå fallit., bankruptcy sb bankerot, fallit, konkurs; [file a petition in bankruptcy] indgive konkursbegæring., bank vole (zo) rødmus., banner sb banner, transparent; (i avis) flerspaltet overskrift; adj (am) vældig fin, fremragende, rekord- ( fx a banner year for the corporation)., bannock sb (slags flad kage)., banns sb pl lysning (til ægteskab); [call (el. publish) the banns] lyse til ægteskab; [they had their banns called] der blev lyst for dem., banquet sb banket, festmåltid, fest; vb beværte; (uden objekt) feste, gøre sig til gode; [banqueting hall] festsal., banquette (mil.) banket (standplads for skytter bag et brystværn)., banshee sb spøgelse hvis skrig varsler død., bant vb gå på afmagringskur (cf banting)., bantam sb dværghøne; (fig) lille hidsig fyr, lille kamphane., bantamweight bantamvægt(er)., banter vb spøge; spøge med; drille; sb skæmt, drilleri., banting sb (glds) (form for slankekur med meget protein og få kulhydrater)., baobab sb (bot) baobabtræ., B.A.O.R. fk British Army of the Rhine., bap sb slags blød bolle., baptism sb dåb; [baptism of fire] ilddåb., baptismal adj dåbs-, døbe-., baptist baptist; [St. John the Baptist] Johannes Døberen., baptistery sb dåbskapel; (hos baptister) dåbsbassin., baptize vb døbe., I. bar sb stang; tværstang, bom, (i havet) revle, skær; (for dør) slå; (fig) hindring (to for); (jur) retsskranke, (fig) domstol; (i kro etc) skænk, bar, disk; (aflangt stykke) stang, stykke ( fx of chocolate, of soap); (af metal) barre; (mus.) taktstreg, takt; (her.: til orden) bjælke; [the Bar] sagførerstanden; [be at the Bar] være advokat (dvs barrister); [be admitted (el. be called el. go) to the bar] blive advokat (dvs barrister)., II. bar vb stænge, spærre (for); udelukke; forbyde, sætte en stopper for; undtage, se bort fra; præp undtagen; [bar one] på ‚n nær; [bar none] uden undtagelse., barathea sb barathea, uldstof med silke., barb sb skæg (fx på fisk); (på fjer); stråle; (på en krog el. pil) modhage; (fig) giftighed., barbarian adj barbarisk; sb barbar., barbaric adj barbarisk., barbarism sb barbari, barbarisme., barbarity sb barbarisme., barbarize vb blive barbarisk; gøre barbarisk; bruge fremmedartede talemåder., barbarous adj barbarisk., Barbary Berberiet., barbastelle bat (zo) bredøre, bredøret flagermus., barbecue sb stegerist; havegrill; grillfest; (am) (fest i fri luft hvor der serveres) helstegt dyr; vb stege på stegerist (, havegrill)., barbed adj forsynet med modhager; skarp; (fig) skarp, bidende, sårende., barbed wire pigtråd; [barbed wire entanglement] pigtrådsspærring., barbel sb (zo) skægkarpe., barbell sb vægtstang (til vægtløftning)., barber sb barber; [barber's itch] skægpest; [barber's pole] barberskilt (en stribet stang); [barber's rash] skægpest; [barber's shop] barberstue., barberry sb (bot) berberis., barbet sb (zo) skægfugl., barbette sb (mil.) bænk (bag brystværn)., barbican sb porttårn, portbefæstning., barbiturate sb barbitursyrederivat (sovemiddel)., bar code stregkode., bard sb barde, skjald., I. bare adj bar, nøgen; ubevokset; tom; blottet (of for); blot ( fx the bare idea); svag ( fx possibility, chance), kneben ( fx majority); [lay bare] se I. lay; [the barest chance] den mindste chance; [in one's bare skin] nøgen; [bare wire] (glat) ståltråd., II. bare vb blotte ( fx one's head); (fig) lægge blot ( fx one's feelings)., bareback: [ride bareback] ride på usadlet hest., barebacked adj uden sadel, usadlet., barefaced adj fræk, skamløs ( fx lie, impudence); utilsløret ( fx impudence)., barefoot(ed) barfodet., bareheaded adj barhovedet., barely adv knap (nok); med nød og næppe ( fx it was barely avoided); kun lige akkurat ( fx her feet barely touched the floor); (cf I. bare) bart, nøgent; sparsomt ( fx furnished)., bargain sb handel, køb, forretning; godt køb, god forretning, noget man har fået billigt, (i butik også) "tilbud"; aftale, overenskomst; vb købslå; tinge; forhandle (om); stille som betingelse (that at); [bargain away] sælge, bortbytte (på ufordelagtige betingelser); [make the best of a bad bargain] tage besværlighederne med et smil; gøre gode miner til slet spil; [bargain for] vente, være indstillet på, regne med; [that is a bargain] det er et ord; [a bargain is a bargain] bordet fanger; [into the bargain] oven i købet; [bargain on] blive enige om; vente, stole på, regne med; [I'll bargain that] (også) jeg skal garantere for at., bargain counter disk med "tilbud"., bargaining chip, bargaining counter forhandlingsobjekt, bytteobjekt; forhandlingskort., bargain price nedsat pris., I. barge sb pram; chef-chalup; husbåd., II. barge vb: [barge in] mase ind; [barge into] kollidere med; brase ind i., bargeboard sb (arkit) vindskede., bargee sb prammand; [be a lucky bargee] være svineheldig; [swear like a bargee] bande som en tyrk., barge pole bådstage; [I would not touch him with a barge pole] jeg vil ikke røre ved ham med en ildtang., bar iron stangjern., baritone sb baryton., barium sb (kem) barium; [barium meal] (med.) barytgrød., I. bark sb (mar) bark (tremastet fartøj); (poet) snekke, fartøj., II. bark vb gø, bjæffe; råbe op; råbe (i en skarp tone), "bjæffe"; hoste, "gø"; sb gøen; [you are barking up the wrong tree] din bemærkning har fejl adresse, du er gået galt i byen; [his bark is worse than his bite] han er ikke så slem som han lader; han har det mest i munden., III. bark sb bark (på træ); kinabark; vb afbarke; skrabe (huden af) ( fx bark one's shin); garve., barkeeper sb indehaver af en bar; bartender., barker sb rekommandør; udråber (på marked etc); S pistol., barley sb byg., barleycorn bygkorn; (mil.) sigtekorn; [John Barleycorn] øl, whisky., barley sugar bolsje., barm sb gær., barmaid sb barpige, servitrice., barman sb bartender., bar mitzvah sb (jødisk indvielsesceremoni for dreng når han bliver 13 år)., barmy adj gærende; skummende; S tosset, gal, skør., barn sb lade; (am også) stald; remise; (neds om hus) kasse, skur., barnacle sb (zo) andeskæl, langhals; (til hest) kapsun, næsejern; (fig) 'burre' (person som man ikke kan ryste af sig); barnacles pl næseklemmer., barnacle goose bramgås., barndoor ladeport, (film, TV) læbe (skærm)., barn fowl høne, hane., barn owl (zo) slørugle., barnstorm vb (am) tage på turn‚ (om skuespiller, valgkandidat)., barnstormer sb omrejsende skuespiller, foredragsholder etc; fjællebodsskuespiller; (am) politiker på valgturn‚., barnyard sb gårdsplads; adj (am) grovkornet, saftig ( fx humour)., barnyard grass (bot) hanespore., barograph sb barograf (til registrering af lufttryk)., barometer sb barometer., barometric adj barometer-., baron sb baron (laveste grad af nobility); (fig) storfabrikant, magnat., baronage sb baronstand, baroner., baroness sb baronesse., baronet sb baronet (højeste grad af gentry)., baronetcy sb baronetrang., barony sb baroni, barons rang., baroque sb, adj barok., barouche sb (firhjulet kalechevogn)., barrack vb huje (ad)., barrack room belægningsstue., barracks sb pl (mil. og fig) kaserne., barrage sb spærreild; spærring; dæmning; (fig) syndflod, regn ( fx of protests, of questions)., barrage balloon spærreballon., barratry sb (jur) (opfordring til) unødig trætte; forsætlig beskadigelse af skib el. ladning., barred adj stribet; spærret, tilgitret., barrel sb tønde; tromle; cylinder; valse; (på bøsse) løb, pibe; (fx af hest) krop; vb lægge (el. komme) i tønde; [be over a barrel] (fig) være i klemme; [have sby over a barrel] have krammet på en., barrel bolt sb slå., barrel hoop tøndebånd., barrel organ lirekasse., barrel vault tøndehvælving., barren adj gold; ufrugtbar; barrens sb pl (am) øde (, ufrugtbare) områder., barrette sb (am) hårspænde., barricade sb barrikade; vb barrikadere., barrier sb afspærring; bom; barriere; skranke; (jernb) billetkontrol(sted); (fig) barriere, skranke; hindring (to for); vb lukke ude (, inde) (med skranke etc); [sound barrier] lydmur; [heat barrier] varmemur., barrier cream kemisk handske., barring præp undtagen; [barring accidents] hvis der ikke indtræffer uheld., barrister sb (procederende) advokat., bar room skænkestue., barrow sb trillebør; trækvogn; bærebør; (arkæol) gravhøj, kæmpehøj; (zo) galt., barrowman gadesælger., Bart fk Baronet., bartender sb bartender., barter vb tuske, bytte; tinge; sb tuskhandel; vareudveksling; ting der gives i bytte; [barter away] sælge for billigt ( fx one's freedom); [The Bartered Bride] Den solgte Brud (en opera)., Bartholomew Bartholomæus., bartizan sb hjørnetårn., Bartram's sandpiper (zo) Bartrams klire., baryta sb (kem) baryt., barytone sb baryton., basal adj basal, grund-, fundamental., basalt sb basalt., bascule sb broklap; [bascule bridge] klapbro., I. base sb basis, grundlag; (nederste del etc) fundament ( fx of a building), underlag, (for søjle, statue, møbel) fodstykke, sokkel; (også for maskine, skinne) fod; (for pudder) underlag; (geom) grundflade, grundlinie, (i logaritmesystem) grundtal; (kem) base; (i visse boldspil) start, mål; (i baseball) base; (gram) rod; basis; (mil.) base; [off base] (fig, am) galt afmarcheret, på vildspor; se også first base., II. base vb basere (on på, fx base taxation on income)., III. base adj lav ( fx motive, action), tarvelig, ussel; (om metal) uædel; [base coin] underlødig (, falsk) mønt., baseball sb baseball., baseboard (am) fodpanel, fodstykke., baseborn af ringe herkomst., Basedow's disease (med.) den basedowske syge., baseless grundløs, ubegrundet., base line (mat.) grundlinie., basement sb kælderetage., baseminded adj lavsindet., base rate (banks) basisrente (som har erstattet den officielle diskonto i England)., bash vb T slå; knalde; sb slag; [have a bash at] T forsøge sig med (el. i)., bashful adj undselig, genert., basic adj grund-; grundlæggende, fundamental; (kem) basisk; sb: basics grundlæggende principper; basale færdigheder; [Basic English] (forenklet engelsk); [basic price] grundpris; [basic research] grundforskning; [basic slag] thomasslagge., basil sb (bot) basilie(urt); basilikum; [basil thyme] (bot) voldtimian., basilisk sb basilisk (fabeldyr)., basin sb kumme; vandfad; bassin; (geol; barb‚rs) bækken., basis sb (pl bases) basis, grundlag., bask vb varme sig; sole sig., basket sb kurv; ballonkurv, gondol; T fyr, ka`l; [the pick of the basket] det bedste., basketball sb basketball. [basket case] (am S) hjælpløst vrag; håbløst tilfælde., basketry, basketwork sb kurvemagerarbejde., basking shark (zo) brugde (art haj)., Basle Basel., I. Basque sb basker; adj baskisk., II. basque sb skød (på kjole el. damejakke)., bas-relief sb basrelief., I. Bass (ølsort)., II. bass sb (mus.) bas; adj bas-, dyb., III. bass sb (zo) bars, aborre; (bot) bast., bass clef (mus.) F-nøgle, basnøgle., bass drum (mus.) stortromme., bassinet sb (kurveflettet vugge el. barnevogn)., basso sb basstemme, bassanger., bassoon sb fagot., bassoonist sb fagotist., bass viol viola da gamba; (am) violoncel., basswood sb (bot) amerikansk lind., bast sb bast., bastard sb barn som er født uden for ægteskab; bastard; S fyr, ka'l, (neds) sjover, dumt svin; adj uægte., baste vb dryppe (en steg); ri, rimpe; T banke, prygle., bastinado sb bastonnade (prygl under fodsålerne); vb give bastonnade., I. bat sb boldtræ; kricketbat; (bordtennis)bat; slåer (i kricket) ( fx he is a good bat); (harlekins) briks; S slag; fart, tempo; (am) soldetur; [do sth off one's own bat] gøre noget på egen hånd; [off the bat] (am) øjeblikkelig., II. bat sb flagermus; [as blind as a bat] så blind som en muldvarp; se også belfry., III. bat vb slå; (i kricket, baseball) være inde som slåer; (i kricket også) være ved gærdet., IV. bat vb: [bat the eyes] blinke; [without batting an eyelid] uden at blinke, uden at fortrække en mine., batata sb batat, sød kartoffel., Batavia Batavia., Batavian sb batavier; adj batavisk., batch sb bagning (dvs så mange brød som bages i en bagning); sending, parti; bunke, portion; (produktions)serie; hold ( fx of prisoners), flok; gruppe (af data); S = bach; [batch processing] (edb) gruppekørsel., bate vb formindske, slå af på ( fx he would not bate a jot of his claims); [with bated breath] med tilbageholdt åndedræt., I. bath sb (pl baths) bad; badekar; (især am) badeværelse; (i pl også) badeanstalt, badested; vb give bad; [bath the baby] bade den lille., II. Bath: [Order of the Bath] (fornem engelsk orden)., Bath brick pudsesten., Bath bun slags bolle., Bath chair rullestol, kørestol., bathe vb bade, tage sig et søbad; (med objekt) bade ( fx one's eyes); sb bad