agterstag., backstitch stikkesting., backstop sb bagstopper; skydevold; vb være bagstopper for; (fig) støtte, hjælpe., back street baggade., back-street abortionist kvaksalver., backstroke rygsvømning., backtalk (am) = backchat., back-to-back adv ryg mod ryg; sb rækkehuse (i arbejderkvarter) bygget med bagsiden tæt op mod hinanden., backtrack vb gå samme vej tilbage; (fig) vende tilbage til en politik man havde forladt; trække i land; kapitulere, opgive., backup sb reserve; erstatning; afløser; (især i edb) sikkerhedskopi; datasikkerhed; adj reserve; (i edb) sikkerheds-., backup light (am) (på bil) baklygte., back vowel (fon) bagtungevokal., backward adj 1. baglæns, tilbage, bagud; 2. langsom, sen (på den), bagud; 3. som står tilbage (i udvikling), tilbagestående, retarderet ( fx a backward child); 4. tilbageholdende; adv 5. = backwards., backwardation sb (i terminsforretninger) deport., backwards adv tilbage, bagud; baglæns; bagfra; [backwards and forwards] frem og tilbage., backwash sb tilbageslag, tilbagestrømmende bølge; tilbagegående strøm; (fig) efterdønning., backwater sb (sø el. indskæring med) stillestående vand (som står i forbindelse med et vandløb); (fig) stagnation, dødvande; fjern provins, ravnekrog., backwoods sb pl urskove (i det vestl. Nordamerika); fjern provins, ravnekrog., backwoodsman sb nybygger i Vesten(s urskove); T landboer som sjældent kommer til byen; overhusmedlem som sjældent deltager i møderne., backyard sb baggård; (am ofte) have., bacon sb bacon; se også bring (home), save., bacon factory svineslagteri., bacteria pl af bacterium., bacterial adj bakterie-., bacteriological adj bakteriologisk., bacteriologist sb bakteriolog., bacteriology sb bakteriologi., bacterium sb (pl bacteria) bakterie., bad adj (worse, worst) ond, slet, slem; grim, ubehagelig; dårlig; fordærvet; falsk ( fx coin); skadelig; syg; [bad form] se I. form; [bad grace] se I. grace; [go bad] blive fordærvet; [go from bad to worse] blive værre og værre; [go to the bad] gå i hundene; [be in bad with] S være på kant med; [bad language] skældsord; uartige ord, eder; [bad luck] uheld; [bad luck!] der var du uheldig! [be œ50 to the bad] have tabt œ50; [that's too bad] det er synd; det var da kedeligt (el. en skam); det er for galt., baddie sb T skurk; [goodies and baddies] helte og skurke; gode og onde., bade præt af bid., badge sb kendetegn, mærke, ordenstegn, emblem; gradstegn, distinktion; skilt ( fx a policeman's badge)., badger sb grævling; grævlingehårspensel; vb tirre, plage., bad hat S skidt knægt, slubbert., badinage sb godmodigt drilleri; spøg., badlands sb pl (geogr) ørkenområder fremkaldt af regnerosion., badly adv slet; slemt; dårligt; [badly wounded] hårdt såret; [I want it badly] jeg trænger hårdt til det; [he is badly off] det går skidt med ham; han sidder dårligt i det., badminton sb (spillet) badminton; (en sommerdrik af rødvin og sodavand)., bad-mouth vb (am S) rakke ned på., badness sb slethed, ondskab., bad-tempered adj opfarende; galsindet., I. baffle sb skærm, afbøjningsplade; (i højttaler) højttalerskærm, lydskærm; (ved vej) lydvold., II. baffle vb 1. forbløffe; (virke) desorientere(nde på); 2. hæmme, bremse, dæmme op for; 3. forpurre; [baffle description] trodse enhver beskrivelse; [it baffled me completely] jeg kunne slet ikke finde ud af det; [baffled] (også) magtesløs., baffling adj forvirrende, desorienterende; uudgrundelig, uløselig; [baffling wind] skiftende vind., bag sb sæk, pose, taske; kuffert; jagtudbytte; S (old bag) kælling, gimpe; vb lægge i sæk; skyde (vildt), nedlægge; samle på, få fat i; stikke til sig, snuppe; svulme; pose (sig); se også bags; [his trousers bag at the knees] han har knæ i bukserne; [be left holding the bag] se baby; [in the bag] S sikker; "hjemme"; [be a bag of bones] kun være skind og ben; [a bag of nerves] T et nervebundt; [the whole bag of tricks] T hele molevitten (el. balladen el. historien)., bagasse sb bagasse, udpressede sukkerrør., bagatelle sb bagatel, småting; fortunaspil., bagel sb (am) (ringformet stykke morgenbrød)., baggage sb bagage; (mil.) tros; (spøg) tøs ( fx an impudent baggage); [bag and baggage] rub og stub; med pik og pak, med alt sit habengut., bagging sb sækkelærred; adj se baggy., baggy adj poset; [his trousers were baggy at the knees] han havde knæ i bukserne., bag lady posedame (dvs hjemløs)., bagman sb (glds) handelsrejsende; (am S) gangsters mellemmand el. pengeopkræver., bagpipe sækkepibe., bagpiper sækkepiber., bags sb pl T (vide) bukser; [bags I that cake] helle for den kage; [bags of] S masser af., bag snatcher taskerøver., bah interj pyt! snak!, Bahama: [the Bahamas] Bahamaøerne., I. bail sb kaution; [break (el. skip) bail, jump one's bail] stikke af når man er løsladt mod kaution; [out on bail] løsladt mod kaution; [give bail] stille kaution; [go bail for] gå i kaution for; [I'll go bail for that] (fig) det tør jeg vædde på; [bail out] få løsladt ved at stille kaution; redde (fra fallit; ud af en knibe); se også III. bail., II. bail sb overligger (på kricketgærde); hank; bøjle., III. bail sb øse; vb øse; [bail out] øse læns; (flyv) springe ud med faldskærm., bailer sb øsekar., Bailey: [the Old Bailey] (retsbygning i London)., bailiff sb foged, forvalter., bailiwick sb område, jurisdiktion., bairn sb (dial, især skotsk) barn., bait sb lokkemad, madding; foder; vb sætte madding på; (heste etc) fodre; (på rejse) bede, holde rast; (med hunde) hidse ( fx a bear); (fig) drille, irritere; plage; [swallow the bait] (fig) bide på krogen., baize sb baj (et uldent stof)., bake vb bage; stege; brænde ( fx bricks, tiles)., bakehouse sb bageri., bakelite sb bakelit., baker sb bager; [baker's dozen] tretten., bakery sb bageri, brødfabrik; bagerbutik., baking powder bagepulver., baking soda tvekulsurt natron., baksheesh sb bakschisch, gave til tiggere i Ægypten, drikkepenge, bestikkelse., balaclava: [balaclava helmet] balaclavahue (dvs strikket hjelm), elefanthue., balalaika sb balalajka., balance sb vægt; ligevægt; balance; (merk) overskud, saldo, restbeløb; (fig) rest ( fx I shall send you the balance on Monday); (i et ur) uro; vb (af)veje, opveje; balancere (med), holde (el. bringe) i ligevægt; afbalancere; afstemme; (merk) afslutte, saldere (regnskab); [he holds the balance] afgørelsen ligger i hans hånd; [the balance in our favour] vort tilgodehavende; [balance of payments] betalingsbalance; [balance of trade] handelsbalance; [on balance] alt i alt, stort set; [balance oneself] balancere; [strike a balance] trække en balance; (fig) finde en mellemvej (, mellemproportional); [(trembling) in the balance] uafgjort., balanced adj velafbalanceret, i ligevægt; velafvejet; [a balanced budget] et regnskab der balancerer; [a balanced diet] alsidig kost., balance sheet status(opgørelse)., balcony sb altan, balkon., bald adj skaldet; nøgen; (fig) åben(bar), utilsløret, ubesmykket ( fx a bald statement of the facts); (om stil) farveløs, fattig, tør; [a bald tyre] T et nedslidt dæk., baldachin sb baldakin, tronhimmel., bald eagle (zo) hvidhovedet havørn., balderdash sb vrøvl., baldhead sb skaldepande., baldheaded adj skaldet; [go at it baldheaded] S gå på med krum hals; [go baldheaded into] S kaste sig ud i., baldly adv uden omsvøb, ligeud., baldpate sb skaldepande., baldric sb skrårem, bandoler., I. bale sb vareballe; vb emballere, indpakke., II. bale se III. bail., Balearic adj balearisk; [the Balearic Islands] Balearerne., baleen sb hvalbarde; fiskeben (i korset)., baleful adj fordærvelig, skadelig, ødelæggende; ond, olm., balk vb hindre, krydse ( fx his plans), skuffe ( fx his hopes), narre (of for); (uden objekt) standse brat, stoppe op; (om hest) refusere; sb bjælke; hindring; (agr) agerren; [balk at] (fig) stejle over ( fx the price); vægre sig ved ( fx making a speech); [the horse balked at the fence] hesten refuserede., Balkan adj balkan-; [the Balkans] Balkan., balky adj stædig, genstridig., I. ball sb bold; kugle; klode; (garn) nøgle; (i billard) bal; [balls] (vulg) testikler, nosser; bavl, vrøvl; kludder; [make a balls of] S forkludre; [ball of the eye] øjeæble; [ball of the foot] fodbalde; [have a ball] T more sig strålende; [have balls] S have nosser, være et mandfolk; [on the ball] S vaks, på dupperne; [get on the ball!] S vågn op! se at komme i gang! [keep the ball rolling] holde konversationen i gang; [play ball] (også) samarbejde, være samarbejdsvillig; [balls to you!] (vulg) jeg vil skide på jer (, dig)., II. ball sb bal; [have a ball] S have det vældig sjovt., III. ball vb klumpe sig sammen; (am vulg) knalde, bolle; [the snow balled under the shoes] sneen klampede under skoene; [ball up] (am) forkludre; [get balled up] (am) blive forvirret, komme i vildrede., ballad sb folkevise, ballade, gadevise, vise., ballade sb (digt bestående af tre ottelinjede vers samt en slutningsstrofe)., balladmonger sb visesælger, visedigter., ball-and-socket joint kugleled., ballast sb ballast; vb tage ballast, ballaste., ballbearing kugleleje., ball cartridge skarp patron., ballet sb ballet., ball game boldspil; (am især) baseball; [that is another ball game] S det er en helt anden historie; det er noget helt andet., ballistic adj ballistisk; [ballistic missile] ballistisk missil; T raket(våben)., ballistics sb ballistik., ball lightning kuglelyn., ballocks sb pl (vulg) nosser; vrøvl., balloon sb ballon; (i tegneserie) boble; (mar) ballonfok; vb stige op med ballon; svulme op; [when the balloon goes up] T når det går løs., balloon barrage ballonspærring., balloon car ballonkurv, gondol., balloonist luftskipper., balloon jib (mar) ballonfok., balloon pilot ballonfører., balloon rigging ballonnet., balloon sail (mar) ballonfok., balloon tyre ballondæk., ballot sb hemmelig afstemning; stemmeseddel; stemmetal; vb = vote by ballot stemme hemmeligt., ballot box valgurne., ballot paper stemmeseddel., ballpark (am) sb baseball stadion; adj S omtrentlig, sjusset; [in the right ballpark] S omtrent rigtig., ballpoint (pen) kuglepen., ballroom sb balsal., balls sb pl se I. ball; vb: [balls up] (vulg) spolere., balls-up sb (vulg) rod, forvirring., ballsy adj (am S) skrap, hård; frisk, modig., bally adj, adv S fordømt, pokkers ( fx I am too bally tired)., ballyhoo sb S reklamebrøl, larm, ballade., ballyrag vb lave gadedrengestreger., balm sb balsam; (bot) hjertensfryd., balmy adj balsamisk, lindrende; se også barmy., balony sb vrøvl; (am S) humbug, bras., balsam sb balsam; (bot) balsamin; [balsam fir] balsamgran., balsamic adj balsamisk., Baltic: [the Baltic] Østersøen., Baltimore: [Baltimore oriole] (zo) Baltimoretrupial., baluster sb baluster, tremme i rækværk; balusters pl (også) rækværk., balustrade sb balustrade; rækværk., bamboo sb bambus; [the bamboo curtain] bambustæppet., bamboozle vb snyde, bedrage, rende om hjørnet med, narre; forvirre., ban sb forbud (on mod); (rel) band, bandlysning; vb forbyde; bandlyse; [be banned] (i Sydafrika:) (have forbud mod at deltage i møder, skrive og bevæge sig frit)., banal adj banal., banality sb banalitet., banana sb banan; [go bananas] S gå agurk (dvs blive skør)., band sb bånd; stribe; (i tøj) linning; (tekn) drivrem; (på cigar) mavebælte; (om personer) skare, flok, (neds) bande; (mus.) musikkorps, orkester; (på bogryg) bind; (i skole, omtr) intelligensgruppe; vb knytte sammen, forene; (i skole omtr) inddele i tre intelligensgrupper., bandage sb bind, bandage, forbinding; bind for øjnene; vb forbinde., bandage-maker bandagist., Band-Aid(R) hæfteplaster (med gaze)., bandan(n)a sb (broget tørklæde)., B & B fk bed and breakfast., bandbox hatteæske, papæske (til modepynt etc)., band brake sb båndbremse., band conveyor transportbånd., bandeau sb (hår)bånd, pandebånd., banderole sb mastevimpel; lansefane., bandicoot sb (zo) punggrævling, punghare., banding sb (i skole) inddeling i tre grupper efter intelligens., bandit sb bandit, røver., banditry sb pl røveruvæsen., banditti sb pl røvere, banditter., bandmaster sb dirigent, kapelmester., bandog sb lænkehund, blodhund., bandoleer sb skulderrem, bandoler., bandsaw båndsav., bandstand musiktribune., bandwagon sb (smykket vogn i optog, til orkester); [jump on (el. climb on to) the bandwagon] T springe på vognen (dvs slutte sig til den sejrende part)., bandy sb vb kaste frem og tilbage; udveksle; [bandy about] (fig) slå om sig med ( fx generalizations); fortælle videre; [have one's name bandied about] blive genstand for sladder; [bandy words] mundhugges., bandy-legged adj hjulbenet., bane sb bane, banesår; ødelæggelse, forbandelse., baneberry (bot) druemunke., baneful adj skadelig., bang vb banke, slå; dundre (med), knalde (med); prygle; (vulg) knalde (dvs have samleje med); sb slag, brag, dundren; (am S) sjov, skæg; (vulg) knald; se også bangs; adv lige ( fx bang in the middle); [bang!] bum! [bang the door to] knalde døren i; [bang against a tree] brase imod et træ; [go bang] sige bang (el. bum); eksplodere; [go (off) with a bang] T være en bragende succes., banger sb T pølse; (om bil) gammel smadrekasse; (om fyrværkeri) kineser., bangle sb armring, ankelring., bang-on S i orden; 'lige i øjet'., bangs sb pl pandehår., bang-up (am S) førsteklasses., banian sb indisk købmand; slags indisk kjortel., banian day (mar) kødløs dag., banian tree indisk figentræ., banish vb landsforvise; forvise; forjage., banishment sb forvisning., banister sb gelænderstolpe; banisters pl trappegelænder., banjo sb banjo., I. bank sb banke; vold; (i galej) rorbænk; (i havet) banke; (ved sø, flod) bred; (merk etc) bank; (i minedrift) væggen i en mine, hvor kullene brydes; jordområdet omkring en